КОВЕРЗНЕВ В.О., Правова класифікація кооперативних організацій в Україні

УДК 346.2

Коверзнев В.О.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового регулювання економіки
Чернігівського національного технологічного університету
 
 
Анотація. В статті, з урахуванням положень чинного законодавства України, здійснено класифікацію кооперативних організацій як суб’єктів господарського права в залежності від завдань і характеру діяльності та за напрямом їх основної діяльності; визначено окремі групи кооперативних організацій за галузевими ознаками; класифіковано об’єднання кооперативів та організацій кооперативного типу за суб’єктною і територіальною ознаками.
Ключові слова: кооператив, кооперативна організація, кооперативне об’єднання, кооперативне законодавство.
Аннотация. В статье, с учетом положений действующего законодательства Украины, проведена классификация кооперативных организаций как субъектов хозяйственного права в зависимости от задач и характера деятельности, а также в зависимости от направления их основной деятельности; определены отдельные группы кооперативов по отраслевым признакам; классифицированы объединения кооперативов и организаций кооперативного типа по субъектному и территориальному признакам.
Ключевые слова: кооператив, кооперативная организация, кооперативное объединение, кооперативное законодательство.
Summary. This paper, taking into account the current legislation of Ukraine, provides the classification of co-operative organizations as subjects of economic law depending on the nature of the tasks and activities, as well as depending on the direction of their core activities; determines separate groups of cooperatives featured on industry; classifies associations of cooperatives and cooperative-type organizations on subject and territorial basis.
Keywords: cooperative, cooperative organization, cooperative association, cooperative legislation.
 
 
       Постановка проблеми. Здійснення класифікації кооперативних організацій як суб’єктів господарського права має суттєве значення для науки господарського права, оскільки створює основу для розробки теоретико-правових і організаційних засад їх діяльності, а також для формування теоретичних положень і висновків, спрямованих на удосконалення правового забезпечення кооперації в Україні.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова класифікація кооперативних організацій, до яких належать кооперативи, господарські організації кооперативного типу та утворені ними об’єднання, в Україні не здійснювалася. В літературі з господарського права можна зустріти лише класифікацію кооперативів як елементів системи кооперації [1, с. 242; 2, с. 153-155].
        Необхідно відзначити, що існуючі класифікації кооперативів не відображають усе різноманіття діючих кооперативних організацій, оскільки не включають до своїх структур організації кооперативного типу, а також їх об’єднання і об’єднання кооперативів. Крім того, вони є достатньо складними і не завжди узгоджується з чинними на даний час положеннями кооперативного законодавства України. Цим обумовлюється актуальність даного дослідження.
        Метою статті є розробка правової класифікації кооперативних організацій в Україні.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання