КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення (ст. 19-26)

УДК 342(477)

КРАСНОСТУП Г.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню кращих європейських практик надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення, визначенню напрямів державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури, а також удосконалення організаційно-правового регулювання відповідних суспільних відносин.
Ключові слова: державна політика, державна підтримка, телебачення, радіомовлення.
Аннотация. Статья посвящена исследованию лучших европейских практик предоставления государственной поддержки в сфере телевидения и радиовещания, определению направлений государственного содействия укреплению и развитию информационной отрасли, ее инфраструктуры, а также совершенствование организационно-правового регулирования соответствующих общественных отношений.
Ключевые слова: государственная политика, государственная поддержка, телевидение, радиовещание.
Summary. The article investigates the best European practices of providing state support for television and radio, the definition of state promotion of the development of information industry, its infrastructure and improving the organizational and legal regulation of corresponding social relations.
Keywords: public policy, government support, television, radio broadcasting.
 
 
       Постановка проблеми. В умовах інформаційної агресії Російської Федерації аудіовізуальні засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль у нормалізації ситуації в Україні. Тому вкрай важливо забезпечити економічну стабільність діяльності вітчизняних телерадіокомпаній, більшість яких є комерційними структурами.
На фоні такої негативної економічної ситуації для вітчизняних телерадіокомпаній стає вкрай необхідним вжиття державою низки ефективних організаційно-правових заходів, спрямованих на удосконалення законодавства, що регулює відносини у сфері надання державної підтримки галузі телебачення і радіомовлення. При цьому ефективність формування та реалізації державної інформаційної політики залежить від врахування досвіду інших країн у цій сфері.
        У своїх наукових працях проблемні питання формування та реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації досліджують такі вітчизняні науковці, як О.Ю. Большакова, О.Є. Бухтатий, О.А. Вознесенська, В.М. Дрешпак, І.В. Зайцева-Калаур, В.Ф. Іванов, Н.М. Ільченко, З.О. Кукіна та інші. У той же час потребує додаткового дослідження питання щодо шляхів удосконалення законодавства, що регулює відносини у сфері надання державної підтримки галузі телебачення і радіомовлення.
        Метою статті є дослідження кращих європейських практик надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення, сучасного стану організаційно-правового забезпечення державної політики щодо підтримки вітчизняних аудіовізуальних засобів масової інформації, наукове обґрунтування шляхів та методів її удосконалення, а також розробка рекомендацій щодо напрямів реформування законодавства у цій сфері…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання