КРЕГУЛ І.Ю., Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства

УДК 386:681.3

Крегул І.Ю.,
здобувач кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
 
 
Анотація. У статті досліджено поняття, сутність, модель та структуру організаційно-правового механізму співробітництва України з ЮНЕСКО, який доцільно використовувати для удосконалення сфери правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Аннотация. В статье исследованы понятие, сущность, модель и структура организационно-правового механизма сотрудничества Украины с ЮНЕСКО, который целесообразно использовать для усовершенствования сферы правового обеспечения развития информационного общества в Украине.
Summary. The determination of concept, essence, model and structure of the organizational and legal mechanism of the cooperation between Ukraine and UNESCO, which should be used to improve the sphere of legal provision the development of information society in Ukraine, has been investigated in this article.
Ключові слова: організаційно-правовий механізм, співробітництво України з ЮНЕСКО, сфера правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, суспільства знання, інформаційне право.
 
        Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [1] ставить завдання розширення співпраці України з провідними міжнародними організаціями щодо розвитку інформаційного суспільства. Одним з основних орієнтирів науки “інформаційне право” постає виконання досліджень в напрямі розробки організаційно-правових засад міжнародного співробітництва України у сфері розвитку інформаційного суспільства. Таким чином, тема статті є вельми актуальною.
       Проведений аналіз наукових досліджень в галузі інформаційного та адміністративного права дозволяє дійти висновку, що в роботах І.В. Арістової [2, 3] здійснюється постановка завдання щодо активізації зусиль наукової спільноти України, передусім вчених-юристів, у напрямку створення правового підґрунтя розвитку інформаційного суспільства в Україні до суспільств, побудованих на знаннях. Зокрема, йдеться про зважене використання в Україні організаційно-правового механізму ЮНЕСКО щодо розбудови суспільств знань. У межах даної роботи здійснюється спроба поглиблення зазначених досліджень в напрямі розробки організаційно-правового механізму співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні.
        Мета статті – обґрунтувати та дослідити сутність, модель та структуру організаційно-правового механізму співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, використання якого дозволить формувати та удосконалювати правове забезпечення розбудови суспільств, заснованих на знанні…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання