КРУТОВ В.В., Рецензія на монографію

Інноваційне дослідження з актуальних проблем управлінського процесу забезпечення державної безпеки України юридичною наукою та практикою

 
Автор монографії – Корж І.Ф.кандидат юридичних наук,
старший науковий  співробітник
головний консультант секретаріату 
Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки
і оборони
 
Крутов В.В.,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців
 
        В період тривалої світової фінансово-економічної кризи ускладнюються міждержавні відносини, що пов’язано із прагненням одних великих “політичних гравців” контролювати видобутки енергоресурсів, інших – використовувати енергоресурси як засоби досягнення певних політичних цілей. Зазначене провокує міждержавні та міжцивілізаційні протистояння, збройні конфлікти, посилює прояви таких негативних явищ, як екстремізм, тероризм, нелегальна міграція, наркоторгівля тощо. Для убезпечення держави і суспільства від негативного впливу різнобічних загроз і небезпек, є нагальним адекватне реагування на них органами державної влади. За таких умов все зростаючого значення набуває адміністративно-правова функція держави щодо забезпечення державної безпеки, яка направлена на належне регулювання суспільних відносин у відповідній сфері, які спрямовані на своєчасне виявлення та мінімізацію згаданих негативних явищ.
       Правове врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням безпеки держави, є одною із ключових правових проблем, яка має всебічно вивчатися – з філософсько-гуманітарного, правового, соціального та безпекового погляду, в контексті принципів щодо вдосконалення правової системи держави, проведення безпекової політики, протидії існуючим і ймовірним загрозам та небезпекам державі, суспільству та людині. Ефективне функціонування системи вищих органів державної влади, зокрема органів виконавчої влади, залежить від стабільності та прогнозованості правових відносин між ними. Без покращення правового регулювання цих відносин, що потребує поглиблення відповідної наукової бази, неможливо вдосконалити діяльність органів виконавчої влади.
        З удосконаленням правового регулювання суспільних відносин у сфері державної безпеки пов’язано вирішення низки внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань щодо безпечного функціонування людини, суспільства та світового співтовариства. Необхідно констатувати, що механізми управління державною безпекою та регулювання суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням державної безпеки, до цього часу належним чином не врегульовані, а ті з них, що врегульовані, базуються на застарілій, створеній у перші роки незалежності України нормативно-правовій базі. У зв’язку з цим, поява комплексного дослідження, яке відображає теоретичні і практичні аспекти адміністративно-правового регулювання відносин сфери державної безпеки, є вельми своєчасною і важливою подією в науковому світі…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання