КУЗЬМІН С.А., Комп'ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект)

УДК 343.23
 
КУЗЬМІН С.А.,
кандидат юридичних наук,
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при Раді національної безпеки
і оборони України
 
Анотація. В контексті загальної теорії кримінального права досліджуються проблемні питання, пов’язані із особливостями визначення комп’ютерної (кібернетичної інформації) як предмета злочину.
Ключові слова: предмет злочину, комп’ютерна інформація, склад злочину, факультативні ознаки об’єкта злочину, елемент складу злочину.
Аннотация. В контексте общей теории уголовного права исследуются проблемные вопросы, связанные с особенностями определения компьютерной (кибернетической) информации как предмета преступления.
Ключевые слова: предмет преступления, компьютерная информация, состав преступления, факультативные признаки объекта преступления, элемент состава преступления.
Summary. Problems connected with the peculiarities of the definition of computer (cybernetic) information as an object of the crime are studied in the context of the general theory of criminal law.
Keywords: target of crime, computer information, components of crime, optional characteristic features of the object of the crime, constituent element of offence.
 
       Постановка проблеми. У сучасних умовах, що характеризуються інтенсивним розвитком суспільства, науково-технічного прогресу, об’єктивно виникають передумови до зміни підходів у аналізі явищ реальної дійсності. Не є тут виключенням і кримінально-правова наука, яка сьогодні досить інтенсивно розвивається. Фактично, задля виконання покладених на нього державною та суспільством завдань, кримінальне право має своєчасно та адекватно реагувати на виникнення нових загроз, зокрема і тих, що зумовлені позитивним розвитком науково-технічного прогресу, досягнення якого в ряді випадків використовуються кримінальними елементами (окремими особами та злочинними угрупованнями) для досягнення своїх злочинних цілей.
        Одним із достатньо нових чинників, що останнім часом усе більш значуще впливають на стан і рівень криміногенних загроз, є злочини, пов’язані із протиправним обігом інформації, що обробляється та передається через комп’ютери, автоматизовані системи, комп’ютерні мережі, мережі електрозв’язку або зберігається на електронних носіях інформації. Зокрема, В.М. Бутузов цілком справедливо наголошує, що процеси інформатизації всіх галузей людської діяльності впливають і на таку сферу, як злочинна діяльність, – з’являються нові види та способи злочинних посягань, пов’язаних із використанням комп’ютерних технологій, злочинність освоює інформаційний простір, середовище комп’ютерних мереж [1, c. 7]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання