ЛАНДЕ Д.В., БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України

УДК 004.67

Ланде Д.В.,
Брайчевський С.М.,
доктор технічних наук
кандидат фізико-математичних наук
 
 
Анотація. Визначення можливостей і переваг технології MediaWiki. Обґрунтовується можливість її застосування для створення електронної енциклопедії законодавства України.
Ключові слова: електронна енциклопедія, технологія, Інтернет, веб-сайт, MediaWiki.
Аннотация. Определение возможностей и преимуществ технологии MediaWiki. Обосновывается возможность ее применения для создания электронной энциклопедии законодательства Украины.
Ключевые слова: электронная энциклопедия, технология, Интернет, веб-сайт, MediaWiki.
Summary. Decision of possibilities and advantages of technology of the MediaWiki technology is provided. Possibility of its application for creation of electronic encyclopedia of legislation of Ukraine is grounded.
Keywords: electronic encyclopedia, technology, Internet, website, MediaWiki.
 
 
     Постановка проблеми. Одним з важливих напрямків розбудови інформаційного суспільства є створення умов для гарантованого надання його членам доступу до багатопрофільної інформації. Ця задача не може бути ефективно вирішена без тієї чи іншої системи розподілу інформації по широкій мережі незалежних інформаційних ресурсів. Такі розподілені системи, як правило, відзначаються високою стабільністю по відношенню до зовнішніх впливів [1].
      Центральною проблемою створення розподілених систем незалежних інформаційних ресурсів є їх наповнення та організація обміну наборами даних великого обсягу. Тут слід зазначити два суттєві моменти. По-перше, необхідно створювати відповідні програмні комплекси, що є достатньо складним процесом, який вимагає не лише високої кваліфікації розробників, але й значного часу на створення придатного для експлуатації продукту. По-друге, такі програмні продукти мають бути належним чином уніфіковані в плані пакетної обробки інформаційних масивів, що необхідно для реалізації швидкого перенесення даних з одного ресурсу до іншого.
       На цей час в Національній академії правових наук України створюється електронна енциклопедія законодавства (далі – ЕлЕнЗ), яка має охоплювати понятійно-категоріальний апарат, визначений законами, підзаконними актами та міжнародно-правовими документами. ЕлЕнЗ міститиме термінологію, зв’язки з нормативно-правовими документами, аналітичними та оглядовими матеріалами, практикою застосування. При цьому передбачається можливість розширення проекту за рахунок нових інформаційних компонент. З цієї точки зору перспективним, на погляд авторів, є використання технології MediaWiki, добре відомої широкому загалу на прикладі Вікіпедії (точніше, сімейства вікіпедій)…
 
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання