ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем

УДК 681.3 

ЛАНДЕ Д.В.,
 
ФУРАШЕВ В.М.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
 
 
Анотація. Методологічні підходи до класифікації та розпізнавання інформації при побудові автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.
Аннотация. Методологические подходы к классификации и распознаванию информации при создании автоматизированных информационно-аналитических систем.
Summary. The methodological approaches to classification and recognition of information when creating automated informative-analytical systems.
Ключові слова: класифікація інформації, розпізнавання інформації, інформаційно-аналітична система, методи розпізнавання інформації.
 
        В умовах все зростаючої швидкоплинності процесів та їх динаміки, які відбуваються у сучасному світі, суттєво зростає роль оперативності реагування на ці зміни, зокрема, оперативності прийняття різноманітних рішень, причому у визначений проміжок часу. “Обтяжуючим” фактором при цьому для особи, яка приймає рішення, є фактор постійно зростаючих обсягів потрібної інформації та її виокремлення зі всього масиву доступної інформації. Цілком зрозуміло, що без “помічників” здійснити це неможливо. Такими “помічниками”, причому досить ефективними, на даний час виступають різноманітні автоматизовані інформаційно-аналітичні системи, на які покладаються функції пошуку, класифікації, розпізнавання, первісної обробки даних та, за необхідністю, наступне відслідковування її змін у визначеному проміжку часу.
        Створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем – складна задача, яка вимагає зчислених теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на впорядкування потоків інформації, розробки та впровадження оптимальних алгоритмів класифікації та розпізнавання даних, потужного математичного та програмного апарату. Донайбільшоговпливу різних чинників схильна саме класифікаційна система ознак. Від того, наскільки добре буде продумана ця система, багато в чому залежить ефективність і достовірність результатів всієї інформаційно-аналітичної системи.
        Відомо, що класифікація – це процес групування об’єктів дослідження або спостереження відповідно до їх загальних ознак. В результаті розробленої класифікації створюється класифікаційна система (часто називають так само, як і процес – класифікацією)…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання