ЛАНДЕ Д.В., Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки

УДК 681.3+519.83

ЛАНДЕ Д.В.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
 
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. Досліджуються питання усвідомлення ключових аспектів мереженої мобілізації у контексті забезпечення інформаційної та національної безпеки з одночасним додержанням конституційних прав і свобод людини.
Ключові слова: інформаційний вплив, соціальна мережа,мережна мобілізація, моделювання, інформаційна безпека, національна безпека.
Аннотация. Исследуются вопросы ключевых аспектов сетевой мобилизации в контексте обеспечения информационной и национальной безопасности при одновременном соблюдении конституционных прав и свобод человека.
Ключевые слова: информационное влияние, социальная сеть,сетевая мобилизация, моделирование, информационная безопасность, национальная безопасность.
Summary. The issues of key aspects of network mobilization in light of providing of informative and national security at the simultaneous observance of constitutional rights and freedoms of human are examined.
Keywords: informative influence, social network,network mobilization, modelling, informative security, national security.
 
 
        Постановка проблеми. Сьогодні при розгляді питань інформаційних впливів не можна обійти такий важливий напрям, як теорія соціальних мереж. Нині мережні інформаційні структури виступають, з одного боку, як джерела, а з іншого – як об’єкти інформаційного впливу.
        Як відомо, соціальні мережі сприяють комунікаційним зв’язкам між людьми, реалізують їх соціальні потреби. Але вони також являють собою виклик безпеці суспільства, дозволяючи мобілізувати деструктивні сили, впливаючи на масову свідомість, іноді навіть маніпулюючи нею.
Соціальні мережі викликають все більшу зацікавленість у дослідників, зокрема тому, що у них виникають якісно нові властивості поведінки агентів, серед яких слід виділити спроможність до проведення ефективної мережної мобілізації.
        Метою статті є дослідженняефектів та ризиків інформаційного впливу он-лайнових соціальних мереж на суспільне життя.
        Виклад основних положень. Серед потенційних загроз в інформаційній сфері в Законі України “Про основи національної безпеки України” [1] (стаття 7) зазначаються й ризики інформаційних впливів: “намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації”. У Доктрині інформаційної безпеки України [2], яку увів у дію Президент України указом від 8 липня 2009 р. №514/2009, серед основних реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці країни названі “зовнішні негативні інформаційні впливи на суспільну свідомість через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет”, “негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив конституційного ладу…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання