ЛАНДЕ Д.В., Життєвий цикл інформаційних об’єктів

УДК 004.67+519.83
 
ЛАНДЕ Д.В.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 
Анотація. Інформаційна компонента інформаційно-аналітичної системи це змістовна складова її інформаційного забезпечення, сукупність інформаційних об’єктів. У статті наведено опис моделей життєвого циклу інформаційних об’єктів, основні методи підвищення живучості інформаційної складової інформаційно-аналітичних систем. Ці методи спрямовані на зменшення рівня вразливості інформаційних об’єктів у межах інформаційної інфраструктури.
Ключові слова: інформаційна складова, життєвий цикл, живучість, інформаційний об’єкт, інформаційні потоки, математичне моделювання.
Аннотация. Информационная компонента информационно-аналитической системы – это содержательная составляющая ее информационного обеспечения, совокупность информационных объектов. В статье приведено описание моделей жизненного цикла информационных объектов, основные методы повышения живучести информационной составляющей информационно-аналитических систем. Эти методы направлены на уменьшение уровня уязвимости информационных объектов в пределах информационной инфраструктуры.
Ключевые слова: информационная составляющая, жизненный цикл, живучесть, информационный объект, информационные потоки, математическое моделирование.
Summary. Information component of information-analytical system is a meaningful component of its information security, a set of information objects. The paper describes the model of the life cycle of information objects, the main methods to improve the survivability of the information component of information-analytical systems. These techniques are aimed at reducing the vulnerability of the information objects within the information infrastructure.
Keywords: information component, life cycle, survivability, information object, information flows, mathematical modeling.
 
   Постановка проблеми. Сучасний інформаційний простір є динамічною документальною системою, що складається з пов’язаних за змістом елементів – інформаційних об’єктів, які утворюють в динаміці своєї еволюції інформаційні потоки [1].
         На цей час у зв’язку з розвитком інформаційних технологій особливе місце серед завдань, що отримали актуальність, займають завдання, пов’язані з моделюванням їх життєвого циклу, а саме – окремих етапів:
·  генерування інформації (формування і развитку);
·  передачі інформації;
·  формування сховища інформаційних ресурсів (баз даних, інформаційних масивів, окремих документів тощо);
·  безпосереднього використання інформаційної складової;
·  реакції на деструктивні впливи, відновлення, руйнування;
·  утилізації (архівування) інформації…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання