ЛАЗАРЕНКО А., Види професійного навчання у трудовому праві

УДК 349.2

Лазаренко А.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін
 Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства
 імені О.М.Лазаревського Чернігівського державного педагогічного
 університету імені Т.Г. Шевченка
 
 
Анотація. Про аналіз сутності професійного навчання. Виокремлюються його види. Розкриваються їх особливості. Встановлюються відмінності між окремими видами професійного навчання. Досліджуються практичні проблеми правового регулювання професійного навчання.
Ключові слова: професійне навчання, учнівський договір, стажування, стажер, практикант, формальне професійне навчання, неформальне професійне навчання.
Аннотация. В статье анализируется сущность профессионального обучения. Выделяются его виды. Раскрываются их особенности. Устанавливаются отличия между отдельными видами профессионального обучения. Исследуются практические проблемы правового регулирования профессионального обучения.
Ключевые слова: профессиональное обучение, ученический договор, стажирование, стажер, практикант, формальное профессиональное обучение, неформальное профессиональное обучение.
Summary. The article author analyzes the nature of professional training, points out its different types and details their features. The author shows the differences between different types of professional training аnd studies the practical problems of practical training legal regulation.
Keywords: professional training, student’s contract, practical training, trainee, formal professional training, informal professional training.
 
 
        Постановка проблеми. Відносини в сфері професійного навчання завжди викликали інтерес як серед роботодавців і працівників, так і держави та суспільства в цілому. Така зацікавленість обумовлена світовою тенденцією щодо підвищення значущості освіти як важливого фактора розвитку суспільства. Актуальність дослідження проблем професійного навчання працівників обумовлюється ще й тим, що поява нових технологій стрімко зростає, внаслідок чого отримана працівником освіта вже не затребувана на ринку праці. Зазначене викликає ситуації, коли значна кількість людей змушена виконувати роботу, до якої вони не мають схильності, яка не відповідає їх освіті, кваліфікації, спеціальності.
       Стан дослідження. Питанням професійного навчання були присвячені наукові роботи К.А. Абжанова, В.С. Андрєєва, Н.Б. Болотіної, К.М. Гусова, Ю.П. Орловського, А.Ю. Пашерстника, О.С. Пашкова, В.Г. Ротаня, О.В. Смирнова, К.П. Уржинського, Г.І. Чанишевої, П.І. Жигалкіна, О.С. Щукіна та деяких інших учених.
       Метою статті є встановлення сутності, видів професійного навчання, аналіз практики їх застосування.
       Виклад основного матеріалу. Поняття “професійне навчання” розкривається в Рекомендації МОТ 1950 р. № 88. Згідно з підп. “а” п. 1 ст. 1 цих Рекомендацій професійне навчання означає будь-який вид учбової підготовки, який дає можливість набути чи розвинути знання й майстерність технічного або професійного характеру або необхідні для виконання функцій молодшого керівного персоналу незалежно від того, викладаються вони на підприємстві чи за його межами, включаючи перекваліфікацію [1].
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання