ЛЕОНОВ Б.Д., Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності

УДК 343.97

ЛЕОНОВ Б.Д.,
 
кандидат юридичних наук,
старший консультант Штабу Антитерористичного центру при СБУ 
Анотація. У статті висвітлюються особливості соціальних конфліктів та їх роль у детермінації терористичної злочинності.
Ключові слова: соціальні конфлікти, терористична злочинність, детермінація.
Аннотация. В статье освещаются особенности социальных конфликтов, а также их роль в детерминации террористической преступности.
Ключевые слова: социальные конфликты, террористическая преступность, детерминация.Summary. The article highlights the characteristics of social conflicts and their role in the determination of a terrorist crime.
Keywords: terrorism, terrorist crime, determination.
       Постановка проблеми. Продуктивність у з’ясуванні походження тероризму і його детермінації важко уявити без вивчення основного підходу, що притаманний сучасній конфліктології – теорії конфлікту. Сучасна теоретична конфліктологія сформувалася як міждисциплінарна наука, що вивчає комплексне та багатовимірне явище політичного конфлікту із використанням різноманітних методологічних підходів, методів та методик. Інтегроване знання про конфлікт включає як фундаментальні теорії загального характеру, так і прикладні, орієнтовані на вивчення окремих аспектів виникнення, розвитку та розв’язання політичних конфліктів [1, с. 80].
        Еволюція конфліктології незаперечно засвідчує надзвичайну складність і мінливість міжнародних конфліктів як об’єкта дослідження, а відтак неможливість його охоплення за допомогою єдиної комплексної теорії. Це обумовлено тим, що наукові уявлення про загальні закономірності міжнародних конфліктів періодично змінюються.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо соціального конфлікту як головної причини тероризму, досліджувалися закордонними і вітчизняними авторами, а саме: Ю.М. Антоняном, В.Ф. Антипенком, С.У. Дікаєвим, В.М. Кудрявцевим, Д.А. Шестаковим. Одним із перших теорію конфлікту висунув Т. Селлін (1937 р.), який у площині конфлікту культури відзначив розбіжність між зовнішніми і внутрішніми цінностями культури. Він зробив припущення, що конфлікт між культурами є похідним продуктом розвитку останньої, оскільки може виникнути внаслідок зіткнення різних ціннісних орієнтацій, властивих різним соціальним системам. Це, у свою чергу, впливає на рівень злочинності. На погляд В.Ф.Антипенка, відмінності в культурах не можуть вважатися підставою для застосування насильства і тероризму, оскільки терористичні конфлікти виникають в рамках цивілізаційного розвитку, коли духовні цінності, виходячи із сфери творчого начала, трансформуються в прагматичні цивілізаційні величини[1, с. 295 – 296]. Інший кримінолог Дж. Волд (1958 р.) розробив теорію групового конфлікту, а К. Шуман (1976 р.) – теорію конфлікту у боротьбі за владу…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання