ЛИТВИН Н.А., Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні

УДК 342.5:347.918 

Литвин Н.А.,
кандидат юридичних наук, науковий співробітник
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування
Національного університету державної податкової служби України
 
 
Анотація. До питання аналізу міжнародних стандартів діяльності третейських судів та удосконалення інформаційного забезпечення.
Аннотация. К вопросу анализа международных стандартов деятельности третейских судов и усовершенствования информационного обеспечения.
Sammery. As to the issues of analysis of international standards of arbitration activities and improvement of informative support.
Ключові слова: інформація,інформаційне забезпечення, третейський суд.
 
 
       Постановка проблеми. Розбудова і зміцнення незалежної України як демократичної, правової держави, входження її до міжнародного економічного і правового простору, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, приєднання до міжнародних договорів, інтенсивна законотворчість, становлення нових правових інститутів кардинально змінюють структуру і характер інформаційних потреб фахівців у адміністративно-правовій галузі [1, с. 3]. Якщо вчасно використати інформацію, що здатна вплинути як на державну, так і недержавну організацію судочинства, так як вона несе нові знання, досвід для вибору форм і методів, нових технологічних розробок, то це забезпечить прийняття і реалізацію правильних судових рішень.
        Аналіз останніх досліджень.Аналіз підходів до трактування поняття “інформаційне забезпечення” широко розглядається у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: М. Анохіна, Є. Бондаренка, І. Бондарчука, О. Денисової, І. Ібрагімової, Р. Калюжного,        О. Литвиненко, Н. Нижник, Ю. Тихомирова, Е. Товкес, П. Хейне, В. Шамрая та ін.
       Мета статті – удосконалення інформаційного забезпечення діяльності третейських судів.
        У науковій літературі зазначається, що соціальна інформація у всьому багатстві даних, фактів, подій, міркувань, суджень пов’язана зі змістом управлінських процесів, які відбуваються в органах виконавчої влади. У даному випадку йдеться про особливу управлінську інформацію, а також соціальну інформацію, що трансформована через потреби працівників органів виконавчої влади [2, с. 11 – 12].
        Отже, законність прийнятих рішень третейських судів, ефективність їх реалізації перебувають у прямій залежності від якості інформації, яку вони використовують, її вірогідності, повноти, оперативності і форми подання, тобто від комплексного інформаційного забезпечення третейських судів, яке ґрунтується на застосуванні перспективних інформаційних технологій, засобів зв’язку і телекомунікації.
        Перед українською державою стоять актуальні питання реформування судових органів, що неможливо успішно розв’язати без їх чіткого адміністративно-правового та інформаційного забезпечення…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання