МАРТИНЕЦЬ Н.С., Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування

УДК 338.46:002 

Мартинець Н.С.,
магістр державного управління, аспірант кафедри
інформаційної політики Національної академії державного управління
при Президентові України
 
 
Анотація. Про розбудову ланки електронного урядууряд – громадянин для інформаційної і технологічної підтримки процесів відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади, створення можливостей для більш широкої участі громадян у процесах вироблення та прийняття управлінських рішень.
Аннотация. О создании звена электронного правительства правительство – гражданин для информационной и технологической поддержки процессов открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти, создания возможностей для более широкого участия граждан в процессах выработки и принятия управленческих решений.
Summary.About alteration of link of electronic government a government is a citizen for informative and technological support of processes of openness and transparency of activity of organs of executive power, creation of possibilities for more wide participation of citizens in the processes of making and acceptance of administrative decisions.
Ключові слова: електронне урядування, взаємодія, органи влади, зв’язки з громадськістю.
 
        Постановка проблеми. СучаснеІнтернет-середовище стає потужним джерелом громадської думки, технологій, інструментів та методик ефективної комунікації, нової етики спілкування та впливу на формальні центри прийняття рішень, лідерство у якому визначає якість інформаційного обміну [8]. Проте інтенсифікація міжсуб’єктної взаємодії у вітчизняному сегменті Інтернет-простору вступає у протиріччя з нерозвиненістю зовнішньоурядової інфраструктури е-урядування, що відмежовує громадськість від життєво важливих для неї державотворчих функцій, відомостей і процесів, і уповільненими процесами запровадження новітнього е-інструментарію у модулі “уряд-громадянам” (e-governance).
        У зв’язку з цим існує необхідність використати ресурсну перевагу органів влади у вітчизняному Інтернет-просторі (80 %) [6] для перетворення урядових е-комунікацій на ефективну високопрофесійну мережу інформаційної та комунікативної взаємодії з громадськістю на принципах е-демократії: довіри, відкритості, громадянської участі, уповноваження, обговорення та партнерства. Модернізація інституціалізованих механізмів взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю (моніторинг, опитування громадської думки, консультації з громадськістю) має здійснюватися у напрямі просування урядової інформації та комунікацій в Інтернет-простір та використання поряд з традиційними новітніх інструментів міжсуб’єктної взаємодії.
        Це дозволить забезпечити адекватність державної політики змінам зовнішнього середовища, підвищити позитивну динаміку її впливу серед населення (від сприйняття, через розуміння до участі у вирішенні питань державного та місцевого значення)…
 
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання