Наукові доповіді та огляди

2018 рік

 • The Model of Words Cumulative Influence in a Text/ Dmytro Lande, Andrei Snarskii, Dmytro Manko // Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information / Advances in Intelligent Systems and Computing (ISSN: 2194-5357). / Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4-7, 2018, Kyiv, Ukraine. - Springer Nature, 2018. - Vol 836. - pp. 249-256. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97885-7_25 (Scopus).
 • Актуальні проблеми державної політики з питань захисту прав і безпеки людини в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г. //  Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку : матеріали першої науково-практичної конференції, 18 жовтня 2018 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 36-41.
 • Правові проблеми визначення компетенції суб’єктів забезпечення кібербезпеки України / І.М. Доронін // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез  наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) – [Електронне видання] - Київ: НА СБУ, 2018 – С. 62-64.
 • Data Science in Open-Access Research On-line Resources/ Dmytro Lande, Valentyna Andrushchenko and Iryna Balagura  // Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). (Lviv, Ukraine August 21-25, 2018). - pp. 17-20. (IEEE Catalog Number: CFP18J13-CDR, ISBN: 978-1-5386-8175-6) (Scopus).
 • Інформаційні права і свободи в системі прав і свобод людини / Н. А. Ткачук  //Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.276-279.
 • Системність як основа протидії корупції в сучасних умовах. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі / Скулиш Є.Д. // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2ч. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018 . – Ч.1. – 176 с. С.135-137.
 • Право та правова освіта у сучасності / Фурашев В.М. // Матеріали першої науково-практичної конференції.  18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2018. – 196 с. С. 77 – 82.
 • The detection of actual research topics using co-word networks / Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.
 • Проблеми розвитку законодавства і права з питань національної безпеки та формування системи військової юстиції України / В.Г. Пилипчук  /Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.17-20.
 • Usage of Decision Support Systems in Information Operations Recognition / Oleh Andriichuk, Dmitry Lande, Anastasiya Hraivronska // Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information / Advances in Intelligent Systems and Computing (ISSN: 2194-5357). / Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4-7, 2018, Kyiv, Ukraine. - Springer Nature, 2018. - Vol 836. - pp. 227-237. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97885-7_23 (Scopus).
 • Співробітництво України з Європейським Союзом у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 року). – Вид-во: Люблінський науково-технологічний парк; Університет Марії Кюрі-Склодовської. – С.26-30.
 • До проблеми моральної ідентифікації людини в інформаційному суспільстві / О. П. Дзьобань // «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 травня 2018 року / Ред.-упорядник : д. філос. н., проф. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2018. — С. 43-47.
 • Співробітництво України з Європейським Союзом у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 року). – Вид-во: Люблінський науково-технологічний парк; Університет Марії Кюрі-Склодовської. – С.26-30.
 • Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки / Н.А. Ткачук // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології та кібербезпека”. – К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С.52-55.
 • Наука в інформаційному суспільстві в Україні: роль правових стандартів ЮНЕСКО / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі» (м. Воловін, 19-20 жовтня 2018 року) – Вид-во: Університет міжнародного та регіонального співробітництва. – С 24-32.
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України як розпорядник публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання / Арістова І.В., Стадник Р. І. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року). – Суми, Вид-во СНАУ, 2018. – С.36-39.
 • Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи / Бєлєвцева В.В. // Міжнародна конференція, м. Харків, НЮУ ім. Я.Мудрого, 29 – 30 травня 2018 року.
 • Конституційна парадигма державного суверенітету у праві національної безпеки. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації / Богуцький П.П. //  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора Л.М.Стрельцова ( 25.10.1918 – 24.03.1979 ), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року, Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018 –370 с. – С. 58-61.
 • Праворозуміння як гносеологічна основа права національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку. Освіта та наука у сфері національної безпеки / Богуцький П.П. // Матеріали II-ої Міжнародної науково-практичної  конференції, м.Острог, 8 червня 2018 року.
 • Параметричний резонанс в системах Інтернету речей як предмет правового регулювання / Брайчевський С. М. // Науково-практична конференція “Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження”, 29 листопада 2018 року, м. Київ, НТУУ «КПІ».
 • Права людини в Україні: проблеми реалізації і захисту та перспективи розвитку / Гиляка О. С. // Міжнародна науково-практична конференція «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави», м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 р., – С. 94-97.
 • До проблеми розуміння сучасного віртуального простору / О. П. Дзьобань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 2». — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. — С. 415-421.
 • Моральна ідентифікація людини в інформаційному суспільстві: філософсько-правовий контекст / О. П. Дзьобань // Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2018 р. — Харків : «Точка», 2018. — С. 129-132.
 • Алгоритм пошуку оптимального сценарiю впливу вершин у когнiтивних картах заснований на принципi Парето/ Дмитренко О.О., Ланде Д.В. // Системный анализ и информационные технологии: материалы 20-й Международной научно-технической конференции SAIT 2018, Киев, 21 мая - 24 мая 2018 г. /  – К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского, 2018. – C. 125-126.
 • Роль бібліотеки у формуванні інформаційної культури в інформаційному суспільстві / О. П. Дзьобань // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Модель бібліотеки ХХІ століття», 15 червня 2018 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого. — URL : http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14664/7526.
 • Координація у сферах національної безпеки і оборони: інформаційно-правовий аспект / І.М. Доронін // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – С. 206-209.
 • Україна: цивілізаційний вибір європейських цінностей і загрози інформаційній безпеці / О. П. Дзьобань // Науковий семінар Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Інформаційна агресія Російської Федерації проти України» : тези доповідей, 05 жовтня 2018 року. — Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. — С. 15-18.
 • Построение и использование семантических моделей для мониторинга общественного мнения / Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Березин Б.А. // Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2018. – С. 6.
 • Роль факторов глобализации и интеграции в процессе трансформации функций государства: общетеоретический аспект / Доронин И.М.  // Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, Conferința internațională științifico-practică (23-24 martie 2018) / com. org.: V.Bujor (presedinte) [et.al] – Chisinau: Iulian, 2018. – P. 31-33.
 •  «Білі книги» як спосіб стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони: правовий аспект / І.М. Доронін // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2018 р. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 59-63.
 • Інформаційно-правові проблеми національної безпеки України в сучасному світі / І.М. Доронін // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С198-202.
 • Захист прав в умовах правової невизначеності режиму цифрових артефактів комп’ютерних ігор / Дубняк М. В. // М Матеріали круглого столу «70 річниця Загальної декларації прав людини» (м. Київ, 14.12.2018).
 • Трансформація права війни в інформаційну епоху / І.М. Доронін // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв //  Нац. техн. ун-т  України  «КПІ  ім. Ігоря Сікорського». – 10 трав. 2018 р. –  Київ :   КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 50-54.
 • Національна безпека і місце державної охорони в секторі безпеки і оборони / Корж І.Ф. // доповідь/ Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2018.
 • Поняття та правовий статус технологічного контракту.  Інформаційне право: сучасні виклики і напрями  розвитку / Дубняк М. В. // М матеріали  першої науково-практичної конференції (м. Київ, 18.10.2018) / Упорядн: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ, КПІ ім. Ігоря сікорського, вид-во « Політехніка», 2018 – С. 118-122.
 • Правове регулювання бізнес моделей стартап проектів  на базі хмарних технологій. Інтернет речей: проблеми правового  регулювання та впровадження / Дубняк М. В. // Матеріали другої науково-практичної конференції (м. Київ, 29.11.2018).
 • Внутрішні виклики ефективному управлінню сектором безпеки і оборони та його функціонуванню / Корж І.Ф.// матеріали круглого столу 26 жовтня 2018р. «Проблеми регулювання функціонування сектору безпеки і оборони» м. Київ.
 • Інформаційне право у житті сучасної людини / Корж І.Ф.// матеріали науково-практична конференція 18 жовтня 2018р. «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку», м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 176 с. С. 82-85.
 • Парламентський контроль за сектором безпеки і оборони / Корж І.Ф.// Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2018.
 • Наукометричний аналіз міждисциплінарних досліджень Використання баз даних реферативної інформації для проведення наукометричних досліджень / Крючин А.А., Ланде Д.В., Балагура І.В., Овсієнко Л.М., Добровська С.В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6.8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – Київ, 2018. – С. 361-365.
 • Iнструментарій виявлення інформаційних операцій на базі аналізу інтернет-простору / Ланде  Д.В., Кисельов П.А. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). - Київ : Держспецзв'язку України, 2018. - C. 78.
 • Аналіз критичності вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру / Ланде  Д.В., Соболєв А.М. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 59-60.
 • Клиповые элементы современного образования / Петряєв С. Ю. // Матеріали науково-практичної конференції «Права, свободи и безпека людини в інформаційній сфері» від 10 травня 2018 року. – Київ : Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – С. 14-16.
 • Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах / Ланде Д.В. // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство "Центр наукових технологій". - Харків: НП "ЦНТ", 2018. C. 42-45.
 • Наукометричний аналіз міждисциплінарних досліджень / Ланде Д.В., Андрущенко В.Б., Балагура І.В., Крючин А.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6.8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - Київ, 2018. - С. 793-797.
 • Освітньо-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки дитини в Україні / Радзієвська О. Г. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку : Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», 2018., 196 с., С. 98-102.
 • Побудова систем розподіленого моніторингу мережевих інформаційних ресурсів / Ланде Д.В., Кондратенко Я.А. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 48-49.
 • Обмеження доступу до Інтернету у світі: мережева модель  / Ланде Д.В., Ліненко Ю.О. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрми розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. - Київ : Національний технічний університет України .Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка". – 2018. – C. 50-54.
 • Пошук прихованих зв'язків в квазіієрархічних мережах соціального характеру /Ланде Д.В., Соболєв А.М. // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології та кібербезпека". – К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 203-205.
 • Кримінально-правова політика та довіра: пошук підвищення ефективності з позицій рівноваги Неша Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності / Савінова Н.А. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – 552 с. С.180-185.
 • Система визначення індексу інформаційних загроз / Ланде Д.В., Шнурко-Табакова Е.В. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф.,Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 64.
 • Історія розвитку та сутнісного наповнення поняття «корупція». Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі / Скулиш Є.Д. // Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018р., м. Житомир.- Ж.:Вид.О.О.Свенок,2018.- С.408-412.
 • Мережева модель реферування правової інформації / Ланде Д.В., Ян Цзицзян, Чжу Шивей, Ґо Цзяньпін, Вей Моцзі // Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2018. – С. 7.
 • Воспоминания о Михаиле Яковлевиче Сегай, докторе юридических наук, профессоре, академике Академии правовых наук Украины / Петряєв С. Ю. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стандартизації судової експертизи забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку». 4-5 липня 2018 р.: КНДІСЕ МЮ України. – 2018р. - С.40-41.
 • Сеть взаимосвязей источников информации о событиях / Ландэ Д.В., Прищепа C.В.,. // Regional Workshop of the International Telecommunication Union for Europe and CIS region "Digital Future Powered by 4G/5G" (Кyiv, 14-16 may 2018). – International Telecommunication Union State University of Telecommunications. – C. 68-70.
 • Мысли вслух о природе и понятии информации / Петряєв С. Ю. // Матеріали Науково-практичної конференції: «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» від 18 жовтня 2018 р. -  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. - С. 12-14.
 • Протидія транснаціональній організованій злочинності у забезпеченні національної безпеки України. The development of legal sciences: problems and solutions / Скулиш Є.Д. // Міжнародна науково-практична конференція,27-28 квітня 2018р., м. Каунас, Литва.- К.:Lithuania,2018.- С.95-97.
 • К вопросу о экспертно-дидактическом аспекте взаимодействия судебных экспертов и следователей при работе с заключениями экспертов / Скулиш Є.Д., Кузьмин С.А. // М еждународная научно-практическая конференция судебных экспертов,13 апреля 2018г., г. Кишинэу. – К.:Legea si viata,2018. – С.125-127.
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України як розпорядник публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання / Р. І. Стадник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року). – Суми, Вид-во СНАУ, 2018. – С.36-39.
 • Актуальні питання протидії кіберзлочинності в сучасних умовах / Тарасюк А.В. //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). –С.251-254.
 • Актуальні питання захисту інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії / Н.А. Ткачук // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 28 вересня 2018 р.). – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018.
 • Використання Інтернету речей в розвідувальній діяльності / Н.А. Ткачук // Інтернет речей: проблеми правового  регулювання та впровадження : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листопада 2018 р.).
 • Інформаційна безпеки у системі національної безпеки держави / Т. Ю. Ткачук //Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. –С.208-213.
 • Право у світлі технологій Інтернет речей / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження:  Матеріали другої науково-практичної конференції.  29 листопада 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2018. – 168 с. – С. 29-31.
 • Створення, охорона та захист об`єктів інновацій / Фурашев В.М. // Матеріали наук.- практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с.
 • Право на порозі сінгулярності / Баранов О. А. // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSITS): Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ,  05-06 квітня 2018 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова) та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. -510 с. С. 468-479.
 • Концептуальні підходи до формування дисципліни «правове забезпечення іт бізнесу / О. А. Баранов, М. В. Дубняк // Закарпатські правові читання. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 квітня 208 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. Ужгород: РІК-У, 2018. Т.1. 432 с. С. 379-382.
 • Розвиток інформаційно-пошукових систем нормативно-правової інформації регіону / Беланюк М.В., Лебединська О.В.// Матеріали круглого столу Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону/ 24 травня 2018 р., м. Вінниця - ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – 2018.
 • Дезінформаційні операції проти СРСР напередодні Другої світової війни /М. Беланюк // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Трудова міграція в умовах оптимізації законодавства в Україні: проблеми і перспективи / В.В. Бєлєвцева // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • До проблеми деформації моралі в інформаційному суспільстві / Дзьобань О. П. // Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти») : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квітня 2018 р., м. Харків : Право, 2018. — С. 16-19.
 • Соціальні наслідки віртуалізації суспільства в контексті інформаційної безпеки / О. П. Дзьобань // Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект», 31 травня – 1 червня 2018 р. — Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. — С. 40-44.
 • Європейські орієнтири вітчизняного державотворення як фактор інформаційної безпеки України / О. Дзьобань // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Роль юридичної освіти та юридичної науки у становленні правового суспільства в Україні / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2018», Volume 8. — Przemyśl : Nauka i studia. — S. 3-5.
 • Автономна особистість як ядро демократичної правосвідомості / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science and сivilization – 2018», January 30 – February 7, 2018. Volume 10. Физическая культура и спорт. Философия. — Sheffield : Science and education LTD. — Р. 29-31.
 • Вплив інформаційних технологій та  ресурсів на розвиток інформаційної культури / О. Довгань // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції,  24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Щодо деяких правових аспектів культури кібербезпеки / Довгань О.Д// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2018. – С. 60-62.
 • «Освіта-наука-інновації» у формуванні глобального інноваційного індексу України / Довгань О.Д // Матеріали круглого столу Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону/ 24 травня 2018 р., м. Вінниця - ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – 2018.
 • Права і безпеки людини: правові норми / Довгань О.Д. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 174 с.– С. 17-20.
 • Парламентський контроль у сфері кібербезпеки: український контекст / І.М. Доронін // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.) матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 •  «Правове забезпечення розвитку стратегічних комунікацій в контексті євроатлантичної інтеграції України» / Доронін І. М. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних  процесів  :  матеріали  ІІІ-ої  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  28.03.2018 р.  /  Редкол.:  С.К. Бостан, Р.М. Максакова,  Т.Є. Леоненко. Запоріжжя  :  «ЛІРА  ЛТД»,  2018.  С. 147-150.
 • Щодо ролі СБ України в протидії тероризму в контексті прийняття Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» / Кучерина С.Є. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення:Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (25 травня 2018 року), Випуск 9 – Х.: Право; ІПЮК для СБУ НЮУ ім. .Я.Мудрого, 2018. – с.49.
 • Системні проблеми державотворення в Україні: історико-правовий вимір / В. Г.Пилипчук // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П.Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Проблеми правового забезпечення захисту дитини в умовах глобального інформаційного протистояння / Радзієвська О. Г. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфеі: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 174 с.– с. 103-107.
 • Інформаційна безпека держави як пріоритетна складова національної безпеки / Т.Ю. Ткачук // Science, research, development state and law. #2 London 27.02.2018. – С. 39-43.
 • Аксіологічні складові об’єкта правового забезпечення інформаційної безпеки України / Т.Ю. Ткачук // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики». – м. Люблін, Республіка Польща 17 квітня 2018 р. – С. 32-35.
 • Інформаційний чинник у гібридній війні / Т.Ю. Ткачук // матеріали наукового круглого столу «Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку» 26 квітня 2018 року, Маріуполь. – С. 21-26.
 • Аксіологічні константи інформаційної безпеки держави / Т.Ю. Ткачук // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція. Збірник тез наукових доповідей (Київ, 30 березня 2018 року) С. 167-169.
 • До проблеми формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави / Н.А. Ткачук //  Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – С. 163-165.
 • Інформаційне право та право інтелектуальної власності – взаємозв`язок / Фурашев В.М. // Створення, охорона та захист об`єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с. С. 19 – 21.
 •  Інформаційне право – один з головних чинників забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційної сфер / Фурашев В.М. //  Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 176 с. С. 30 - 33. 

2017 рік

 • Становлення і розвиток інформаційного суспільства в Україні: особливості, проблеми, правове регулювання / Пилипчук В.Г. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 7-12.
 • Розвиток теоретико-правових положень розвитку інформаційного суспільства / Баранов О. А. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 14-19.
 • Інформаційне право в інформаційному суспільстві / Фурашев В.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 19-23.
 • Цифрова диктатура в інформаційну епоху / Золотар О.О. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 31-35.
 • Розвиток інформаційного суспільства в Україні: правовий аспект / Крилова Ю.І. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 40-43.
 • Проблеми трансформації функції держави в інформаційну епоху / Доронін І.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 43-48.
 • Комунікація – важлива функція держави та ознака сучасного демократичного суспільства / Корж І. Ф. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 56-60.
 • Проблемні питання законодавчого врегулювання захисту дитини від негативних інформаційних впливів в умовах інформаційного суспільства / Радзієвська О. Г. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 135-140.
 • Кіберпростір як об’єкт правового регулювання / Яременко О.І. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 153-157.
 • Информационно-технические и образовательные аспекты киберсоциализации / Петряев С. Ю. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 178-181.
 • Культурна складова мовлення: перспективи правового регулювання / Красноступ Г.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 181-185.
 • Забезпечення прав людини при використанні інформаційних технологій / Юдкова К.В. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 207-210.
 • Огляд правових проблем Інтернету речей / Баранов О.А. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 7-16.
 • Становлення і регулювання суспільних відносин у сфері новітніх інформаційних технологій (інтернет речей) / Пилипчук В.Г. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 16-20.
 • Впровадження технологій Інтернет речей (ІР): проблеми і наслідки / Довгань О.Д. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 35-39.
 • Інтернет речей і право / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 39-44.
 • Загрози безпеці у сфері Інтернету речей: проблеми, виклики та державний вплив / Доронін І.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 88-93.
 • Правові проблеми кіберзахисту національної критичної інфраструктури України в контексті європейської інтеграції / Яременко О.І. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 94-100.
 • Феномен Інтернет речей: методологія дослідження / Арістова І.В. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 116-121.
 • Брехня – як загрози національній та інформаційним безпекам України / Корж І. Ф. // Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози:   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / 1  червня 2017 р., м. Київ. 
 • Негативний інформаційний вплив на дітей в Україні: система протидії / Радзієвська О. Г. // Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: матеріали міжнародної наукової конференції «Дванадцяті юридичні читання», м. Київ, 1 червня 2017 року.
 • Децентралізація влади в Україні: здобутки і проблеми правового характеру / Корж І. Ф. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С.  3-17.
 • Національна система нормативно-правової інформації в умовах інтернету речей / Баранов О. А. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 18-22.
 •  Створення Національної системи нормативно-правової інформації – невід`ємна складова процесу децентралізації влади / Фурашев В.М. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 23-26.
 • Забезпечення вільного доступу до правової інформації як реалізація функцій держави / Доронін І. М. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 38-40.
 • Єдина база правової інформації органів місцевого самоврядування, як перспективний напрям підвищення ефективності інформаційної взаємодії / Дубняк М. В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 49-55.
 • Інформація в інформаційних системах / Юдкова К. В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 64-67.
 • Загрози інформаційній безпеці: концептуальні підходи до визначення та класифікації / Бєлєвцева В. В. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. (м. Харків, 26 травня 2017 р.).
 • Побудова і аналіз моделі предметної області "Кібербезпека" на основі моніторингу мережевих ЗМІ / Ланде Д. В., Донюк Р.Ю. // Безпека інформації в інформаційно-телекомунікативних системах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Випуск 19. - Київ 26-27 травня 2017 р. - ДССЗІ України. - С. 114.
 • Моделі предметних областей як засоби узагальненого доступу до правової інформації / Ланде  Д.В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти. Науково-практична конференція, 26 травня 2016 р., ., м. Київ. – С.  27-34.
 • The democratic control over the safety sector during the fight against terrorism / V. Nastyuk. // Yearbook of Ukrainian law: Coll.of scientific papers /responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2017. - № 9. – Р. 98-102.
 • Служба безпеки України як суб’єкт протидії рейдерству на регіональному рівні / Настюк В.Я.,  Цибульник  Т.А. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. (м. Харків, 26 травня 2017 р.) Вип. 8. / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків: «Право», 2017. С. 51-54.
 • Правові проблеми системи охорони державної таємниці / Корж І. Ф. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції, Національна академія Служби безпеки України, 24 травня 2017 року, м. Київ. С. (сайт НА СБУ www. academy.ssu.gov.ua у розділі «Наукова діяльність»).
 • Застосування інструментарію підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій; Побудова моделі розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору / Ланде Д.В. // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції, Національна академія Служби безпеки України, 24 травня 2017 року, м. Київ. С. (сайт НА СБУ www. academy.ssu.gov.ua у розділі «Наукова діяльність»).
 • Філософія поняття «безпека» / Корж І.Ф. // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : Матеріали підсумкової науково-практичної конференції / 19 травня  2017 р., м. Київ / – К. : Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 11-12.
 • Публічне адміністрування у державній митній справі / Настюк В.Я. //Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 18. / редкол.: Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – С. 57-59.
 • An Index of Authors’ Popularity for Internet Encyclopedia / Dmitry Lande, Valentyna Andrushchenko, Iryna Balagura // Proceedings of the 1st International Conference Computational Linguistics And Intelligent Systems (Kharkiv, Ukraine, 21 April 2017). – pp. 47-55.
 • Проблеми правового забезпечення кібербезпеки в Україні / Довгань О. Д. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 31- 40 с.
 • Правові аспекти стратегічного планування забезпечення кібербезпеки України в сучасних умовах / Доронін І. М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 19-24 с.
 • Проблеми забезпечення права на об`єкт інтелектуальної власності в умовах кібернебезпеки / Фурашев В. М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», – 2017. – 25-29 с.
 • Організаційно-правові заходи протидії негативним інформаційним впливам  на дітей в Україні / Радзієвська О.Г. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», – 2017. – 91-94 с.
 • Кібер-право як чинник прояву інтеграції України в політико-правовий простір ЄС / Цимбалюк В. С. // Міжнародний конгрес європейського права : збірник наукових праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.).  Одеса : Фенікс, 2017. (356 с.). С. 150-154.
 • Роль законодавства Європейського Союзу в розвитку державної статистики України / Николаєнко Г.В. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 139-140 с.
 • Социальные риски киберсоциализации на пути к киберцивилизации / Петряев С. Ю. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 84-90 с.
 • Правове регулювання інформаційної взаємодії в процесі прийняття рішень як фактор забезпечення кібербезпеки / Дубняк М. В. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017. - 98-101с.
 • Ontology-Based Design of Intelligent Systems in the Field of History / A.V. Hubarevich, O.L. An Index of Authors’ Popularity for Internet Encyclopedia;  Subject domain models creation on the basis of the Internet content monitoring / Lande D.V. // 1st International Conference Computational Linguistics And Intelligent Systems (KhPI, Kharkiv, Ukraine, 21 April 2017.
 • До проблеми культурної детермінації гендерних стереотипів / Дзьобань О. П. // Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. — Харків: ХНМУ, 2017. — С. 66-67.
 • Комунікація в інформаційному соціумі / Дзьобань О. Д. // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 квіт. 2017 р. / МОН України, Міністерство культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Ч. 2. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – С. 331-333.
 • Проблема взаємодії галузей національного права: методологічні засади / Арістова І. В. // матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» (м. Суми, 13 – 14 квітня 2017 р.). – Суми: вид-во СНАУ, 2017. – С.42-45.
 • Вплив кібер-права на перспективи удосконалення законодавства Україні про інформацію / Цимбалюк В. С. // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8квітня2017р). Кропивницький : «КОД», 2017. (348 с.)  С. 79-82.
 • Щодо ключових проблем реформування Державної прикордонної служби України / Корж І. Ф. // Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформи : Матеріали сьомої міжнародної конференції, Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 29-30 березня 2017 року, м. Київ. – С. (тези здано в друк).
 • Модели предметных областей на базе мониторинга интернет-контента, когнитивные сети и сценарный анализ; Методы выявлений информационных операций / Ланде Д. В. // Международная весенняя школа Resilience League 2017 : Противоборство в  информационном пространстве  (International Centre for Defence and Security, Таллинн, 27-29 марта 2017 г. (в друці).
 • Загрози для дитини в соціальних мережах: проблеми правового убезпечення / Радзієвська О. Г. // Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення: матеріали Всеукр. круг. столу., м. Одеса, 27 березня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. –  134 с. – c. 121-123.
 • Правове забезпечення розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір / Арістова І. В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична освіта в сучасному університеті» (м. Сладковічево, Словацька республіка, 22-24 березня 2017 р.) . – Сладковічево: Вид-во Університету Данубіус, 2017. – С. 8-11.
 • Особливості застосування адміністративно-запобіжних заходів в секторі безпеки «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» / Настюк В. Я. // (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 17./редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2017. – С. 375-378.
 • Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем - Open Semantic Technologies for Intelligent Systems / Morosin, D.V. Lande // материалы междунар. науч.-техн. Конф. редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.], ISSN 2415-7740; Вып.1 (Минск, 16-18 февраля 2017г.). - Минск : БГУИР, 2017. - С. 245-250.
 • The problems of cultural development in transitive society / О. Danilyаn, А. Dzоban // Materials of the XIII International scientific and practical conference, «SCIENCE AND СIVILIZATION – 2017», 30 January - 07 February 2017. — Volume 7: Philosophy. Music and life. Psychology and sociology. — Sheffield: Science and education LTD, 2017. — P. 59-61.
 • Formation of the Subject Area on the Base of Wikipedia Service / D.V. Lande, V.B.Andrushchenko, I.V. Balagura // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems : материалы междунар. науч.-техн. конф./ редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.], ISSN 2415-7740; Вып.1 (Минск, 16-18 февраля 2017г.). - Минск : БГУИР, 2017. - С. 211-214.
 • Деякі проблеми формування правосвідомості та правової культури в транзитивному суспільстві / Данильян О. Г. , Дзьобань О. П. // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2017». – Volume 2: Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Filozofia. — Przemyśl : Nauka i studia, 2017. — S. 93-96.
 • Права і свободи людини: інформаційний вимір /Золотар  О.О. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка»,  2016. – с. 59-68.
 • Проблема інформаційної безпеки як соціокультурна проблема / ДзьобаньО. П., Мануйлов Є. М. // Materiály XIІІ mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». — Díl 3. Právni věda. History. Filosofy. Hudba a život: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. — S. 55-57.
 • Модель розповсюдження інформації з урахуванням поняття сприйняття і пам'яті / Ланде Д. В., Додонов  В. А. // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / - К. : Аграр Медіа Груп, 2017. - С. 148-153.
 • Особливості застосування адміністративно-запобіжних заходів в секторі безпеки «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» / Настюк В. Я. // (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 17./редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2017. – С. 375-378.
 • Проблеми визначення поняття та змісту адміністративно-правових режимів обігу наркотиків в секторі безпеки та оборони / Настюк В. Я. // збірник наукових праць I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 року, м. Харків) / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – С. 6-13.

 

2016 рік

 • Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації / Фурашев В.М., Петряєв С.Ю., Поперечнюк В.М. – К.: ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с.
 • Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір / Фурашев В.М. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 7-24.
 • Забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні тенденції та проблеми / Пилипчук В.Г. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 24-28.
 • Базовий принцип інформаційного права – забезпечення інформаційної безпеки/ Баранов О.А. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 29-35.
 • Внутрішні фактори загроз і викликів інформаційній безпеці України / Корж І.Ф. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 35-43.
 • Запобігання новим викликам і загрозам інформаційній безпеці України: інформаційно- психологічний аспект / Уханова Н.С. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 53-59.
 • Новітні виклики та загрози для дитини в інформаційному просторі / Радзієвська О.Г // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 100-105.
 • Медіапростір як ключовий сегмент інформаційної війни / Головко О.М. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 121-125.
 • Інформаційне право і право інтелектуальної  власності: проблеми відкриття наукової спеціальності / Пилипчук В.Г. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 6-9.
 • Інформаційно-правова політика України: міфи і реальність в період кризи / Савінова Н.А. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 6-13.
 • Проблеми забезпечення інформаційних прав і свобод в умовах сучасної гібридної війни / Стрельбицький М.П. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 12-17.
 • До деяких питань медіабезпеки уразливих категорій населення України / Головко О. М. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 43-47.
 • Значимість принципів, недотримання яких призводить до настання юридичної відповідальності в інформаційній сфері / Корж І.Ф. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 66-71.
 • Застосування загальних положень деліктології у конструюванні юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері суспільства / Цимбалюк В.С. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 71-76.
 • Окремі аспекти правового регулювання сплати роялті державними телерадіокомпаніями / Красноступ Г.М. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 129-134.
 • Проблема захисту персональних даних при розміщенні судових рішень в єдиному державному реєстру судових рішень / Секелик Л.В. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 167-170.
 • Правовий порядок поширення культурно-мистецької та музейної інформації та відповідальність за неправомірне її використання / Грибенюк Ю.Г. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 186-192.
 • Правовий статус знання, як консолідованого об’єкта в інформаційному праві та праві інтелектуальної власності: методологічний аспект / Цимбалюк В.С. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 18-23.
 • Правові та технологічні аспекти розвитку баз даних нормативно-правової інформації / Шестакова Л.Ю. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 174-177.
 • Інформатизація культурно-мистецької сфери / Грибенюк Ю.Г. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 180-184.
 • Проблема «інформаційної екології» в умовах трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань / Пилипчук В. Г. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 6-9.
 • Проблеми правого життя українського суспільства у період його трансформації / Корж І. Ф. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 17-24.
 • Роль та місце права в трансформаційних процесах «індустріального суспільства» до «суспільства знань» / Фурашев В. М // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 24-29.
 • Окремі аспекти трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань / Красноступ Г. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 29-35.
 • Суспільство знань: теоретичне осмислення проблеми крізь призму інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 35-39.
 • Эволюция информации на пути к обществу знания / Петряев С. Ю. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 46-49.
 • Информационные системы как инфраструктурная составляющая информационного общества / Юдкова К. В. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 65-69.
 • Попередження деструктивних впливів як напрям інформаційної політики / Головко О. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 79-83.
 • Інформаційні виклики для дитини у суспільстві що трансформується: огляд стану / Радзієвська О. Г. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 88-95.
 • Науково-освітнє право, як основа трансформацій у суспільстві знань та інноваційного розвитку України / Цимбалюк В. С. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 95-102.
 • Вища юридична освіта в Україні: камінь спотикання чи наріжний камінь? / Золотар О. О // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 102-112.
 • Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві / Пилипчук В. Г. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 6-8.
 • Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства: теоретико- методологічні засади / Арістова І. В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С.  9-14.
 • Правові проблеми інтернету речей в контексті захисту персональних даних/ Баранов О. А. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 14-18.
 • Права людини: основні загрози їх забезпечення в Україні / Фурашев В. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 18-21.
 • Дотримання інформаційних прав і свобод громадян: правові норми / Довгань О. Д. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 21-23.
 • Конституційні гарантії права людини на інформацію в Україні: проблемні питання / Поперечнюк В. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 29-35.
 • До проблеми інформаційної дискримінації дітей в Україні / Радзієвська О. Г. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 42-47.
 • Сучасний стан та перспективи правового регулювання захисту дітей в аудіовізуальній сфері / Красноступ Г. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 47-52.
 • Обеспечение прав человека в информационном обществе: информационно- коммуникационные технологии / Юдкова К. В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 53-57.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації як фактор відкритості та прозорості органів влади / Стадник Р. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 57-62.
 • Проблема захисту персональних даних при розміщенні судових рішень в єдиному державному реєстру судових рішень / Секелик Л.В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 103-107.
 • Сучасній Україні – сучасний воєнний стратегічний документ / Корж І.Ф. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 136-142.
 • Новітні тенденції захисту персональних даних в Європейському Союзі: досвід для України / Мельник К. С. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 142-150.
 • Система забезпечення інформаційної безпеки: проблеми формування і правового забезпечення / Пилипчук В.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 40-44.
 • Інформаційно-психологічна війна як загроза інформаційній безпеці України / Копан О.В., Мельник В.І. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 21-24.
 • Обмеження інформаційних прав громадян у зв’язку з виконанням функцій держави> / Марущак А.І. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 30-33.
 • Прозорість медіа власності: сучасний стан та перспективи правового регулювання / Красноступ Г.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 104-108.
 • Стратегії соціальних комунікацій як спосіб зниження соціальної напруги на макро-, мезо- та мікрорівнях / Савінова Н.А.  // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 148-152.
 • Правові категорії кібербезпеки / Баранов О.А. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 226-227.
 • Створення системи кібернетичної безпеки України: правові колізії / Довгань О.Д.  // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 238-242.
 • Сучасні ризики формування та розвитку особистості в умовах становлення інформаційного простору / Поперечнюк В.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с. – С. 53-56.
 • Інформаційна безпека дитини в умовах гібридних війн / Радзієвська О.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. –  164 с. – С. 56-60.
 • Деструктивні медіавпливи: до питання криміналізації / Головко О.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с. – С. 78-81.

2015 рік

 • Проблеми безпеки в інформаційному суспільстві / Фурашев В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 37-41.
 • Суспільство знань: ретроспективи та перспективи / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 10-12.
 • Інформаційні системи як платформа розвитку інформаціного суспільства / Юдкова К. В. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 54-57.
 • Основні проблеми освіти у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 78-82.
 • Забезпечення інформаційної безпеки, як соціальна передумова інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 88-92.
 • К вопросу об информационной резервации / Петряев С. Ю. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 104-108.
 • Інформаційні резервації та інформаційний простір: теоретико-правове осмислення проблеми / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 108-111.
 • Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень на основі моніторингу інформаційного простору / Додонов О. Г., Ланде Д. В., Коваленко Т. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 3-7.
 • О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 7-9.
 • Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних / Балагура І. В., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 18-24.
 • Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах / Березін Б. О., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 24-31.
 • Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу / Бріцький С. О., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 40-42.
 • Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір / Головко О. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 50-54.
 • Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні / Довгань О. Д., Солодка О. М., Шепета О. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 71-75.
 • Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства і держави / Корж  І. Ф. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 110-115.
 • Прозорість власності у сфері телерадіомовлення: пріоритетний напрям інформаційної безпеки / Красноступ Г. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 117-122.
 • Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури / Ланде Д. В., Прищепа С. В., Синькова Т. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 149-154.
 • К вопросу о природе и понятии информации / Петряев С. Ю. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 182-185.
 • Інформаційна безпека людини: як забезпечити щоб не нашкодити? / Поперечнюк В. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 185-188.
 • Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави / Радзієвська О. Г. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 198-203.
 • Выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа / Ландэ Д. В., Снарский А. А. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 214-218.
 • Центральність в ієрархічних мережах / Сулема О. К., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 221-226.
 • Деякі питання безпеки інформації в інформаційних систем / Юдкова К. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 240-243.
 • Інформаційне насилля та маніпулювання свідомістю як складові деструктивної пропаганди /  Пилипчук В. Г. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 5-12.
 • Сутність деструктивної пропаганди в сучасних умовах /  Корж І. Ф. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 16-21.
 • Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії /  Савінова Н. А. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 24-28.
 • Пропаганда та міфологія /  Брайчевський С. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 29-31.
 • К вопросу о деструктивной пропаганде /  Петряєв С. Ю. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 31-34.
 • Питання шляхів протидії деструктивної пропаганди /  Фурашев В. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 35-39.
 • Щодо удосконалення організаційно-правових засад здійснення  контролю за дотриманням ЗМІ чинного законодавства /  Красноступ Г. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 39-44.
 • Національна політика у сфері електронного доступу до публічної інформації в особливих умовах /  Жиляєв І. Б. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 44-55.
 • Моделирование репутации, информационного влияния и управления /  Ландэ Д. В. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 56-62.
 • До питання протидії деструктивній пропаганді засобами підвищення інтелектуального потенціалу суспільства /  Поперечнюк В. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 62-64.
 • Пропаганда як один із основних методів спеціальної інформаційної операції /  Довгань О. Д., Солодка О. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 90-92.
 • Інформаційні технології в пропаганді /  Юдкова К. В. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 116-118.
 • Ранжирування вузлів мереж соціального характеру /  Ланде Д. В., Нечаєв О. О. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 119-122.
 • Системні складові пропаганди у структурі мас-медіа права /  Цимбалюк В. С. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 127-131.
 • До деяких аспектів медіавпливу на індивідуальну та суспільну свідомість /  Головко О. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 131-134.
 • Інформаційне протиборство: убезпечення дітей від деструктивної пропаганди /  Радзієвська О. Г. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 134-139.
 • Від інформатизації до суспільства знань як вищої ступені інформаційного суспільства / В. Г. Пилипчук // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 6-12.
 • Кіберцівілизація - це ... ? / В. М. Фурашев // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 14-16.
 • Особливості правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації / О. А. Баранов // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 16-18.
 • Мережевий підхід до створення моделі предметної області / Д. М. Ланде // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 18-20.
 • Щодо окремих проблем правового врегулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації  / О. Д. Довгань, О. М. Солодка // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 27-29.
 • Інтелектуалізація суспільства: передумова кіберцивілізації / В. М. Поперечнюк // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 29-30.
 • Правовий режим інформаційних технологій в умовах кіберцивілізації / К. В. Юдкова // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 30-33.
 • «Троллинг» - как элемент информационной войны в условиях киберцивилизации / С. Ю. Петряєв // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 37-39.
 • Сучасні загрози розвитку дітей в умовах кіберцивілізації / О. Г. Радзієвська // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 42-47.
 • Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та  легалізації інтернет-ресурсів, що транслюють телевізійний контент / Г. М. Красноступ // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 58-62.
 • Проблеми правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки / І. Ф. Корж // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 53-56.
 • Мова ворожнечі та свобода вираження поглядів: проблеми правового регулювання / Г. М. Красноступ // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 57-60.
 • Проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки / С. Ю. Петряєв, Г. Г. Чернишина // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 96-99.
 • Основи державної політики у сфері інформаційної безпеки України / В. Г. Пилипчук // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 99-104.
 • Інформаційна безпека - гарант існування і розвитку національних інформаційних ресурсів  / О. Д. Довгань // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 40-45.
 • Місце інформаційної безпеки дитини у парадигмі інформаційної безпеки особи/ О.Г. Радзієвська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 108-110.
 • Інформаційна політика України у дискурсі безпеки людини і громадянина / Н. А. Савінова //// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 119-123.
 • Сучасність та Інтернет: погляд у майбутнє через призму інформаційної безпеки / В. М. Фурашев // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 148-152.
 • Інформаційна безпека: менеджерські проблеми / К. В. Юдкова // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С 167-169.
 • Актуальні питання забезпечення інформаційної безпеки у банківській сфері / А. І. Марущак, С. Г. Петров // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 296-299.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в умовах консциєнтальної війни / В. М. Поперечнюк // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 323-325.
 • До проблеми виявлення реальних та потенційних медіа загроз в інформаційному просторі України / О. М. Головко // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 409- 412.
 • Квазіієрархічні складові соціальних мереж / Д. В. Ланде, О. О. Нечаєв // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 447-450.
 • О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 7-9.
 • Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних / Балагура І.В., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 18-24.
 • Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах / Березін Б.О., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 24-31.
 • Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу / Бріцький С.О., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 40-42.
 • Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір / Головко О. М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 50-54.
 • Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні / Довгань О. Д., Солодка О.М., Шепета О.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 71-15.
 • Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства і держави / Корж  І.Ф. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 110-115.
 • Прозорість власності у сфері телерадіомовлення: пріоритетний напрям інформаційної безпеки / Красноступ Г.М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 117-122.
 • Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури / Ланде Д.В., Прищепа С.В., Синькова Т.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 149-154.
 • К вопросу о природе и понятии информации / Петряев С.Ю. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 182-185.
 • Інформаційна безпека людини: як забезпечити щоб не нашкодити? / Поперечнюк В.М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 185-188.
 • Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави / Радзієвська О.Г. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 198-203.
 • Выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа / Ландэ Д.В., Снарский А.А. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 214-218.
 • Центральність в ієрархічних мережах / Сулема О.К., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 221-226.
 • Деякі питання безпеки інформації в інформаційних систем / Юдкова К.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 240-243.

2014 рік

 • Ґенеза інформаційних процесів: соціокультурні перспективи / О.П. Дзьобан., Є.М. Мануйлов // Материали 10-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2014», 17-25 януари 2014. – Том 12. Философия. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 15-16.
 • Правовий механізм захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина / В.В. Бєлєвцева, В.Я. Настюк // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Prava a sloboda cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava» (19-20 septembra 2014). - Paneuropska vysoka skola, Bratislava. - S. 316-319.
 • Problems of state sovereignty under globalization conditions / O.G. Danilyаn, O.P. Dzeban // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания – 2014», 17-25 февруари 2014. — Том 15. Философия. — София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. — С. 30-32.
 • Інтелектуалізація та суспільство знань: теоретико-правовий аспект / В.М. Поперечнюк //  Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 17-18 жовтня 2014 року. –  С.54-56. (0,1 д.а)
 • Інформаційні технології у сучасній вищій освіті: філософські аспекти / О.П. Дзьобань // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»: збірник статей / за заг. ред. канд., філол. наук, проф. О. С. Черемиської, д-ра філософ. наук, проф. О. М. Кузя. — Х. : Видавець Іванченко І. С., 2014. — С. 255-260.
 • Глобальне інформаційне протиборство: сучасні тенденції, виклики і загрози / В.Г. Пилипчук // Матеріали Міжнародної наук. конференції  «Десяті юридичні читання». – К.:  НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 37 – 41.
 • Окремі пріоритетні напрями досліджень у сфері адміністративного права в Україні / І.Ф. Корж // Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень. Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 травня 2014 р., С. 141-144.
 • Інформаційні права людини: філософський контекст / О.П. Дзьобань, О.Г. Данильян // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2014» Volume 8. Filozofia. Politołogija.: Przemyśl. Nauka i studia. – s. 15-16.
 • Інтеграція правових ресурсів парламенту України в європейський інформаційний простір / С.О. Дорогих // Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України в контексті Європейської інтеграції»: Тези доповідей. – Х., 2014.
 • Сеть естественных иерархий терминов новостных текстов по событиям "Евромайдана" / Network of Natural Hierarchies of Terms of News Messages on Events "Euromaydan" / Ландэ Д.В., Снарский А.А., Ягунова Е.В. / Dmitry Lande, Andrey Snarskii, Elena Yagunova // Труды 16-й Всероссийской научной конференции "Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции" - RCDL-2014, Дубна, Россия, 13-16 октября 2013 г. - С. 93-101.
 • Підходи до автоматичного визначення термінологічних основ онтологій / Д.В. Ланде // Тези доповідей. Міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу". - Київ: НАУ, 2014. - С. 7-9.
 • Міжнародні відносини у сфері інтелектуалізації суспільства / В.М. Поперечнюк // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави». – К., 26-27 березня 2014 р. / Укладачі: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – С. 213-214.
 • Етнічна ідентичність: історико-філософська рефлексія проблеми / О.П. Дзьобань // Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. / ред. кол. Гуторова Н. О., Куцепал С. В., Лебеденко С. О., Перебійніс Ю. В. — Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. — С. 45-51.
 • Применение КГГВ-алгоритма для научных текстов / Д.В. Ландэ, А.А. Снарский, Е.В. Ягунова // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2014): материалы IV междунар. науч.-техн. конф. (Минск 20-22 февраля 2014 года) / - Минск: БГУИР, 2014. - С. 199-204.
 • Правове визначення поняття «військова юстиція» у 30-х роках XX століття /М.В. Беланюк // Кримські юридичні читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 30 січня 2014 р. – КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2014. С. 453-456.
 • Автоматизированная система обработки информации и управления / Д.В. Ландэ, А.Г. Додонов, В.Г.  Путятин // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности: Материалы международной научной конференции ИТБ-2014. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - С. 171-176.
 • Building of Networks of Natural Hierarchies of Terms Based on Analysis of Texts Corpora Author: Dmitry Lande  (Submitted on 23 May 2014) //  e-Preprint ArXiv 1405.6068.
 • Місце військової юстиції в правовій системі СРСР у 30-х роках ХХ століття / М.В. Беланюк // «Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 9-10 травня 2014 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 7-9.
 • Удосконалення правового регулювання у сфері захисту персональних даних в Україні / К.С. Мельник // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф., 20 березня 2014 року, м. Київ. – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. – Ч. 2. – С. 44 - 48.
 • Окремі проблеми правової політики протидії негативним інформаційним впливам на дітей / О.Г.  Радзієвська //  Кримські юридичні читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  30 січня 2014 р. / Кримський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». — Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2014. — С. 422-425.
 • Совершенствования научного уровня уголовно-правовой политики в условиях информационного общества / Н.А.Савинова, П.Л.Фрис /Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 р.. - Одеса: ПРЦ НАПрН України, МГУ, ІНМП. - 2014. -  С. 134-136.
 • Ефективність кримінально-правової політики України в сфері забезпечення прав пацієнта / Н.А. Савінова, С.Р. Дутчак // Доктринальні та конфептцальні засади політики в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Івано-Франківськ 2014 // Івано-Франківськ: Прикарпатський держ. ун-тет ім. Василя Стефаника, 2014. - http://law-dep.pu.if.ua.
 • Зарубіжний досвід боротьби з інформаційним тероризмом / М.П. Стрельбицький // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 20 березня 2014 року) : у 2 ч. Ч. 1. - К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – С. 56-58.
 • Актуальні проблеми взаємодії державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні / В.Я. Настюк, О.М. Шевчук // Взаємодія державних органів і громадськості у запобігання та протидії корупції : матеріали наук. Практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса ; редкол.: В.І. (голов. ред.) [та ін.] – Х.: НДІ вивч пробл злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – С. 15-19.
 • Загально-правові підходи до взаємодії держави і громадського суспільства щодо протидії корупційним проявам / В.В. Бєлєвцева // Взаємодія державних органів і громадськості у запобігання та протидії корупції : матеріали наук. Практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса ; редкол.: В.І. (голов. ред.) [та ін.] – Х.: НДІ вивч пробл злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – С. 50-53.
 • Адміністративно-правові засоби протидії корупції : проблеми та перспективи / В.В. Бєлєвцева, В.Я. Настюк // «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : матеріали міжнар.наук.-практ. конф., м. Харків, 19-20 вересня 2014 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 41-43.
 • Роль інформаційного права щодо забезпечення  громадського порядку та безпеки / Л.П. Коваленко, Б.В.  Коваленко // Збірник наукових праць за матеріалами регіонального круглого столу «Проблеми охорони громадського порядку» 19 червня 2014 р., м. Харків.
 • Удосконалення адміністративно-правових засад функціонування сфери протидії рейдерству та корупції / В.Я. Настюк // Адміністративне право в контексті європейського досвіду: зб. наук.  мат. круглого столу (16 травня 2013 р. м.Київ) / за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. – Х.: ТОВ «Планета-прінт», 2013. – С. 50-58.
 • Щодо розуміння громадського порядку / В.Я. Настюк // Збірник наукових праць за матеріалами регіонального круглого столу «Проблеми охорони громадського порядку» (19 червня 2014 р., м. Харків) . – Харків: «Планета-принт», 2014. – С.59-65.
 • Наркоконтроль: Правова природа й особливості заходів профілактики / В.Я. Настюк, О.М. Шевчук // Досудове рослідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ.семінару, 17 жовт.2014 р. / редкол.: С.Є. Кучерина (голов.ред), В.В. Фєдосєєв (заст.голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 221-225.
 • Віктимологічна профілактика у соціальних мережах: деякі аспекти оптимізації та підвищення ефективності / Н.А. Cавінова // Тези науково-практичної конференції "Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та правові аспекти" Івано-Франківськ 06.03.2014.- Івано-Франківськ: 2014. - С. 274-278.
 • Впливи на дітей у соціальних мережах: спроба правової та безпекової оцінка// О.Г. Радзієвська / «Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 9-10 травня 2014 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 108-110.
 • Автономия воли под воздействием дистанционных коммуникаций: попытка виктимологической оценки / Н.А. Савінова // Доктринальні та конфептцальні засади політики в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Івано-Франківськ 2014 // Івано-Франківськ: Прикарпатський держ. ун-тет ім. Василя Стефаника, 2014. - http://law-dep.pu.if.ua/c 
 •  Сучасна інформаційна війна та шляхи формування національної єдності / М.П. Стрельбицький // «Україна на шляху до розбудови національної держави»: Міжнародна науково-практичній конференції з проблематики забезпечення інформаційно-психологічної та духовної безпеки особи і суспільства в Україні, січень 2014 р. – м. Ужгород. – С.43-56.
 • Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту / Савінова Н.А. // Інформація і право – 2014. – № 3(42). – С. 17-24.
 • Нові тренди кримінально-правової доктрини: рефлексія віктимологічних девіацій уразливості у глобальному інформаційному суспільстві / Н.А. Савінова // Міжнародна науково-практична конференція «О преступлениях и наказаниях: эволюция уголовно-правовой доктрины», посвященная 250-летию трактата Чезаре Беккариа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.). - Національний університет «Одеська юридична академія» 15 червня 2014 року – готується до видання.
 • Манипулятивные воздействия на сознание человека: к вопросу видения уголовно-правовой доктриной / Н.А. Савінова // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матеріали міжнар. науково-практ. конф. 9-10 жовтня 2014 р. (Харьков). -  Х.: Право – 2014. – С. 331-334.
 • Кримінально-правова комунікація в умовах аномії: аналіз за схемою Гарольда Д. Ласуелла / Н.А. Савінова // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2014 року). -  С. 31-41.
 • Перспективи існування правових режимів таємниць у сучасному інформаційному суспільстві / А.І. Марущак // Зб. мат-лів наук-практ. конф. «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» (Київ, 20 березня 2014 р.) : у 2 ч. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. – Ч. 2. – С. 31-35.
 • Інтелектуалізація суспільства: аспект інформаційної безпеки / В.М. Поперечнюк //  Становлення громадського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С.  97-98
 • Організаційно-правове забезпечення протидії інформаційній агресії іноземних держав / Г.М. Красноступ // Правова інформатика. – 2014. – № 2 (42). – С. 129 – 131.
 • Медіанасилля і діти: до питання розуміння правовою політикою / О.Г. Радзієвська // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 17-18 жовтня 2014 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 56-59.
 • Public organization subjects of non-state security sector / V. Nastyuk // Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно-правового регулювання. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: «Планета – прінт», 2014. – С.53-55.

2013 рік

 • Основні принципи правового забезпечення процесу інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В.М.  // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26.12.2013 р.) : тези доповідей / Громад. орг. «Наукова просвіта» [та ін.]; за заг. ред. к.ю.н., доц. С.В. Дьоменко, д.ю.н., проф. засл. діяча науки РФ О.В. Малько. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. – С. 161-164.
 • Адміністративно-правове забезпечення державної політики протидії тероризму: доктринальні підходи / Настюк В. Я., Трофімов С. А. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 214-217.
 • Теоретико-методологічні основи розвитку інформаційного права  / Баранов О. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 260-263.
 • Поняття і ознаки інформаційного правопорушення Бєлєвцева В. В. //Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 264-266.
 • Проблеми інтеграції національних ініціатив щодо розвитку інформаційного суспільства та е-урядування / Жиляєв І. Б. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 71–83.
 • Напрями розвитку інформаційного права в Україні / Марущак А. І. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 84–88.
 • Право і розвиток інформаційного суспільства / Баранов О. А. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 89–93.
 • Філософські проблеми правового забезпечення становлення і розвитку інформаційного суспільства / Баєв О. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 94–99.
 • Дилема прав і свобод людини в інформаційній сфері в контексті забезпечення інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 100–104.
 • Безпекові аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства / Настюк В. Я. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 117–119.
 • Правові проблеми протидії викликам новітньої злочинності в інформаційному суспільстві / Савінова Н. А. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 120–127.
 • Особливості правової соціалізації особистості в інформаційному суспільстві: формування "інформаційного щита" / Золотар О. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 133–136.
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Україні / Бєлєвцева В. В. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 149–152.
 • Правові аспекти формування та реалізації державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення / Красноступ Г. М. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 158–164.
 • Запровадження нових технологічних рішень у сфері послуг, як результат розвитку інформаційного суспільства / Трубін І. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 173–177.
 • Системні проблеми інформаційної безпеки / Пилипчук В.Г. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 3–5.
 • Індикативні показники інформаційної безпеки: сутність, проблеми / Фурашев В.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 12–20.
 • Оцінка живучості  інформаційних об’єктів при довготерміновому зберіганні великих об’ємів даних        / Березін Б.О., Ланде Д.В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 21–27.
 • Зворотні зв’язки в інформаційних тематичних потоках / Брайчевський С.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 28–35.
 • Безпека: основні поняття та визначення / Корж І.Ф. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.).  – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013.– С. 78–86.
 • Метод визуализации зон нестабильности в рядах измерений / Ландэ Д. В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 105–113.
 • Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MEDIAWIKI / Ланде Д.В., Брайчевський С.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 114–119.
 • Гіперкомплексний RSA-алгоритм / Ланде Д.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р. ).– К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 120–124.
 • Особливості обробки та захисту персональних даних володільцями веб-ресурсів / Мельник К.С. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 132–139.
 • Цензура як угроза национальной безопасности / Цымбалюк В.С. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 188–192. 
 • Лінії трендів інформаційних операцій та їх відображення в інформаційному просторі / Ланде Д.В. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 250-252.
 • Індикатори сучасних викликів і загроз у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 190-192.
 • Інформаційна безпека: дискусійні питання / Трубін І.О. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 185-187.
 • Стратегічні безпекові пріоритети зарубіжних країн в інформаційній сфері / Скулиш С.Д. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 167-170.
 • Інформаційна експансія / Савінова H.A. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 159-161.
 • Загрози інформаційній безпеці: концептуальні підходи до визначення та класифікації / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 116-119.
 • Перспективи правового регулювання нових медіа / Красноступ Г.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 96-98.
 • Актуальні проблеми інформаційної безпеки в умовах формування інформаційного суспільства / Пилипчук В.Г. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 28-29.
 • Розвиток правового регулювання процедур отримання інформації правоохоронними органами України / Марущак А.І. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 20-24.
 • Концептуальні аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства/ Пилипчук В. Г. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 5–10.
 • Компактифицированный граф горизонтальной видимости для сети слов /  Ландэ Д.В., Снарский А.А. // Сборник трудов XIII международной конференции им. Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013", Киев, 15-17 мая 2013 г. – К.: Просвіта, 2013. – С. 82-88.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-правових досліджень/ Бєляков К.І. // Матеріали круглого столу "Актуальні проблеми сучасного адміністративного права", (Запоріжжя, 22 березня 2013 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 23–30.

2012 рік

 • Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства / Пилипчук В.Г. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 2-4.
 • Проблемы упорядочения правовых отношений в информационной сфере Украины / Брыжко В.М. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 4-6.
 • Про необхідність концепції кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / Савінова H.A. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 7-10.
 • Міжнародна практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері / Проценко В.А. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 11-13.
 • Информационная безопасность / Баранов O.A. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 21-23.
 • Регулювання інформаційних відносин в законодавстві України / Баєв 0.0. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 24-25.
 • Информационные вызовы современности и их отображение в информационном пространстве / Ландэ Д.В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 26-28.
 • Взаємозв'язок інформатики, інформатизації, інформаційного суспільства як об’єктів правовідносин в інформаційному законодавстві України / Цимбалюк B.C. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 37-40.
 • Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС / Проценко В.А. // Гуманітарно-правові аспекти становлення інформаційного суспільства в Україні: матеріали круглого столу, 10 квітня 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 43-47.
 • Живучесть информационных сообщений в Интернет-среде / Додонов А.Г., Ландэ Д.В. // Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції. м. Київ, 13-15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2012. - С. 49-51.
 • Факторы сетевой мобилизации  / Додонов А.Г., Ландэ Д.В. // Материалы XII Международной научно-практической конференции “Информационная безопасность”  - Ч. 1. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФИ, 2012. - С. 19-27.
 • Моніторинг, адаптивне агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності  / Ланде Д.В., Путятін В.Г.// Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 78-82.
 • Технология полнотекстового поиска в мультиязычных сетевых ресурсах  / Ландэ Д.В., Жигало В.В. // Технология полнотекстового поиска в мультиязычных сетевых ресурсах. Труды Казанской школы по компьютерной и когнитивной лингвистике TEL-2012. - Казань: Изд-во "Фэн" Академии наук РТ, 2012. - С. 101-105.
 • Державно-правова політика інформатизації: сучасний стан і проблеми / К. І. Бєляков. // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер. "Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика", (Черкаси, 15 листоп. 2012 р.) : збірник тез доповідей. – [Укр., рос., англ., польська мови]. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – С. 83–89.
 • Наклеп: криміналізація чи дифамація / К. І. Бєляков, К.О. Машевська. // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер. [«Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми»], (Ірпінь,16 листоп. 2012 р.) : зб. матеріалів. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. – С. 33–35.
 • Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства України / Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Дзьобань О.П., Фурашев В.М. // аналіт. доповідь.  - К.: НДІІП НАПрН України, 2012. – 19 с.
 • Система управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн ЄС і НАТО) / Пилипчук В.Г., Будаков М. О. // аналіт. доповідь.  - К.: НІСД, НДІІП НАПрН України, 2012. – 88 с.
 • Суспільно-правові проблеми розбудови інформаційного суспільства / Пилипчук В.Г. // Матеріали міжнар. наук конференції “Восьмі юридичні читання”. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 15- 22.
 • Системні правові проблеми формування інформаційного суспільства в Україні/ Пилипчук В.Г. // Матеріали міжнар. науково-практ. конференції “Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі”. К.: НДІ ДБМС НАПрН України. – 2012. – С. 3- 10.
 • Державно-правова політика інформатизації: сучасний стан і проблеми / К. І. Бєляков // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер “Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика”, (Черкаси, 15 листопада 2012 року) : Збірник тез доповідей. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – С. 83–89.

2011 рік

 • Предмет адміністративного права в межах організації наукових досліджень / К. І. Бєляков // Матеріали круглого столу "Адміністративне право України: сучасний стан та перспективи розвитку", (Київ, 7 травня 2011 р.) : збірник матеріалів. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 22–26.
 • Проблеми врегулювання нових суспільних відносин в умовах глобальних трансформацій інформаційної сфери / Пилипчук В.Г. // Матеріали круглого столу «Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості». – К.: НІСД, 2011. – С. 41 – 42.
 • Перспективи розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції УкраїниНаукова доповідь / Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Фурашев В.М. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – 26 с.
 • Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва)Аналітична доповідь / Крутов В.В., Пилипчук В.Г. // Проблеми становлення недержавних суб’єктів сектору безпеки в Україні: матеріали «круглого столу» 15 листопада 2011 року / за ред. В.Г.Пилипчук, О.О. Котелянець. – К: НІСД, 2011. – С. 74 – 163.
 • Інформатизація державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні / К. І. Бєляков // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Українське адміністративне право : сучасний стан і перспективи розвитку», м. Київ, 23–24 вересня 2011 р. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 80–86.
 • Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в Україні / Пилипчук В., Брижко В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 15-18.
 • Податковий кодекс та інформаційне суспільство / Новицький А. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). –С.13-14.
 • Правове регулювання розбудови інформаційного суспільства / Баєв О. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 25-26.
 • Проблеми правового регулювання щодо формування та функціонування інформаційного суспільства в Україні /Цимбалюк В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 27-29.
 • Інформаційна безпека як право людини / Золотар О. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – 
 • с. 40-41.
 • Організаційно-правові засади функціонування технологічної бази даних нормативно-правової інформації Парламенту України / Міщук С., Антоненко С. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 52-56.
 • Протидія кримінальним загрозам в кіберпросторі / Бутузов В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 64-66.
 • Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних / Брижко В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). –  С.  67-72.
 • Доступ до публічної інформації в контексті адміністративної реформи інформатизації державної служби / К. І. Бєляков // Матеріали круглого столу в режимі відеоконференц-зв'язку «Забезпечення доступу до публічної інформації в контексті впровадження європейських стандартів, відкритості та прозорості», Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса – Харків, 8 лютого 2011 р. – К. : НАДУ, 2012. – С. 37–42.
 • Доступ до інформаційно-комунікаційної інфраструктури та технологій в Україні / Баєв О.О. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 17-19.
 • «Віртуальні» економіко-правові відносини: класифікація та специфіка / Бєляков К.І. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 30-36.
 • До гносеології категорії «інформація» / Брижко В.М. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 44-53.
 • Перспективи розвитку інформаційного права України / Марущак А.І. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 151-154.
 • Інституційна теорія в дослідженні інформаційного суспільства / Новицький А.М. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 169-171.
 • Методологічні аспекти щодо державної політики кодифікації інформаційного законодавства / Цимбалюк В.С. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 226-230.
 • Інформаційне суспільство та Інтернет / Гавловський В.Д. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 242-245.
 • Інформатизація податкових правовідносин як новація Податкового кодексу України / Новицький А.М. // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції, 17–18 березня 2011 року / Держ. податк. університет ДПС України, 2011. – С. 213 – 214.
 • Конфіденційність та захист прав платників податків – реалії офшорів / Новицький А.М., Новицький В.А. // Адміністративне судочинство в державному механізмі захисту прав платників податків : збірник тез науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011.– С. 115 – 118.
 • Щодо проблем колективної безпеки в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 5-6.
 • Питання основних вихідних даних моделювання  інформаційного виміру колективної безпеки / Фурашев В.М. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 19-22.
 • Безпека як інститут інформаційного права та його місце в структурі кодифікації інформаційного законодавства / Цимбалюк В.С. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 28-32.
 • Питання соціально-правового моделювання / Ланде Д.В. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 37-41.
 • Деякі питання математичного моделювання соціальних систем / Гладківська О.В. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – с. 53-58.
 • Віртуальна реальність / Золотар О.О. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 63-66.
 • Кримінально-правовий аспект боротьби із кіберзлочинністю / Баєв О.О. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 68-70.
 • Теорія колективної безпеки: інформаціологічний підхід / Бєляков К.І. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 70-73.
 • Проблеми отримання інформації органами державної влади України / Марущак А.І. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 38-40.
 • До проблеми участі судових органів у інформаційних відносинах, пов’язаних зі зверненнями громадян / Мозолевська О.М. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 40-42.
 • Зміст інформаційного права в контексті концепції природного права / Золотар О.О. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 51-57.
 • Концепція кодифікації законодавства України про інформацію/ Цимбалюк В.С. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 73-91
 • Щодо системних проблем розвитку науки у сфері інформаційної безпеки / Пилипчук В.Г. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2011. – С.  3–5
 • Методы и средства мониторинга, адаптивного агрегирования и обобщения информационных потоков / Додонов А.Г., Ланде Д.В.// Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С.  6-9.
 • Щодо практичного забезпечення безпеки у сучасному інформаційному просторі / Фурашев В.М. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 10–13.
 • Информационные потоки в веб-пространстве и социально-правовое моделирование / Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 59–61
 • Институционализация кибербезопасности для кодификации информационного законодательства Украины / Цимбалюк В.С. / Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 144–147.
 • Сучасні виклики інформаційній безпеці УКРАЇНИ / Проценко В.А. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 139–141.
 • Кримінально-правовий аспект боротьби із кіберзлочинністю / Баєв О.О. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С.  130–133.
 • Понятие "киберпреступность" в контексте формирования языка информационно-правовых исследований / Бєляков К. И. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 93–100.
 • Інформаційна безпека і проблеми забезпечення державної безпеки / Доронін І.М.// Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 119-120.

2010 рік

 • До питання методології кодифікації інформаційного законодавства / В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної академії правових наук України”. – Х., 2010.
 • Систематизація та адаптація інформаційного законодавства України до європейського права В. Брижко: зб. наукових праць “Вісник Національної академії податкової служби України”. – Ірпінь, 2010.
 • До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної експертної комісії України з питань суспільної моралі”. – К., 2010.

2009 рік

 • До питання упорядкування діяльності в інформаційної сфері / В.М. Брижко: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.
 • Маніпуляція інформацією в управлінні суспільною думкою та відображення її у інформаційному праві / В. Цимбалюк: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.

2008 рік

 • Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування: зб. тез наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.
 • Виборчий процес крізь призму правової інформатики / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”.   – [Вып. 39]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.
 • Деякі моделі загроз та запобігання цих загроз під час організації та проведенні виборів і референдумів / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 40]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.

2007 рік

 • Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу: зб. матер. наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, НДЦПІ АПрН України, 2007.
 • Щодо створення типової інформаційно-аналітичної системи підготовки прийняття рішень в органах державної влади / В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 33]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
 • О цифровой идентификации личности /Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”.   – [Вып. 34]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
 • Объектно-статистический анализ информационных потоков / Д.В. Ландэ,       В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 35]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.

2006 рік

 • Вопросы построения и использования многокритериальной модели выбора      источников информации / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 30]. – Х.: Нац.   аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
 • Системна інформатизація інформаційного супроводження процесів: статистичне дослідження уваги Інтернет-ЗМІ до визначеної проблематики / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные   интегрированные технологи”. – [Вып. 31]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
 • Забезпечення вибіркового доступу до контенту мережі Інтернет як засобу    оцінки ситуації та прийняття рішень / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 32]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.

2005 рік

 • Средства и материалы видеозаписи – источники доказательства в уголовном процессе / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХIV Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”. – М.: Академия управления МВД России, 2005.

2004 рік

 • Связь науки, ученого процесса и практики в период информатизации органов внутренних дел / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХІІІ Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”, 25 – 26 мая 2004 г.  – М.: Академия управления МВД России, 2004.

2003 рік

 • Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій / В.С. Цимбалюк: зб. наук. праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з американським університетом у Вашингтоні. – [Вип.6]. – Х.: Право, 2003.

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання