До відома авторів

 
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) 20 мм;
  відстань між рядками 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 10 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотація та ключові слова (укр., англ., рос. мовами); 
·  розв’язання проблеми:
- загальна характеристика проблеми;
- аналіз досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- формування цілей (постановка завдання) статті;
- вирішення завдання та обґрунтування отриманих результатів;
·  висновки, пропозиції;
·  використана література (згідно з наказом ВАК України від 26.01.08 р. № 63);
·  підпис, адреса, телефон автора.
 

2)     Подавати рецензію на статтю (для осіб, які не мають наукового ступеня), підписану кандидатом або доктором наук.

Рецензія має висвітлювати такі питання:

 
·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів.
 
Рукопис статті та рецензія мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 
Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Статті видаються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у статтях і повідомленнях до журналу, а також за додержання авторських прав відповідно до законодавства.             

 

Шановні автори!      

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20117-9917ПР від 05.07.2013 встановлені  наступні терміни подання статей до фахового наукового журналу «Інформація і право»до 20 березня, 20 червня, 20 серпня, 20 грудня.
 
Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу покладається на НДІІП НАПрН України (за підтримки Університету «Україна»). Інформаційна підтримка здійснюється Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України та Університетом «Україна». Сфера розповсюдження - загальнодержавна. Мова видання - українська.

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175.

Підготовлена стаття надається в НДІІП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : 234-94-56, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Код ЄДРПОУ 25959933, р/р № 31251259111870, МФО 820172 в ГУДКСУ у м. Києві (з приміткою - "Науковий журнал "Інформація і право") – квитанцію можна роздрукувати  тут.

Видання НДІІП