Нормативно-правова база

Витяг ЄДБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про Аспірантуру Державної наукової установи "Інститут інформації безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктора філософії)

Положення про Приймальну комісію до аспірантури Державної наукової установи "Інститут інформації безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про науково-педагогічну практику

Тимчасове положення про порядок формування переліку та обрання вибіркових навчальних дисциплін

Тимчасове положення про організацію інклюзивного навчання в Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Тимчасове положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за дистанційною формою навчання в Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" в умовах карантину

Положення про забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин

Положення про запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу