ОРЕЛ Ю.В., Суб’єктивна сторона злочинів спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України

УДК 343.36

ОРЕЛ Ю.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет
розвитку людини “Україна”
 
 
Анотація. У статті розглядаються ознаки суб’єктивної сторони злочинів, передбачених статтями 389, 390, 391-393, 395 Кримінального кодексу України, що посягають на нормальну діяльність органів і установ пенітенціарної служби України. Проаналізовано зміст інтелектуального і вольового моментів умислу, з яким вчиняються вказані злочини, а також досліджені мотив та мета їх вчинення.
Ключові слова: вина, мета, мотив, суб’єктивна сторона злочину, органи і установи пенітенціарної служби України, кримінально-правова охорона.
Аннотация. В статье рассматриваются признаки субъективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 389, 390, 391-393, 395 Уголовного кодекса Украины, посягающие на нормальную деятельность органов и учреждений пенитенциарной службы Украины. Проанализировано содержание интеллектуального и волевого моментов умысла, с которым совершаются указанные преступления, а также исследованы мотив и цель их совершения.
Ключевые слова: вина, цель, мотив, субъективная сторона преступления, органы и учреждения пенитенциарной службы Украины, уголовно-правовая охрана.
Summary. The article considers the signs of the subjective side of the crimes, provided by articles 389, 390, 391-393, 395 of the Criminal code of Ukraine, that infringe on the normal activities of the organs and institutions of the penitentiary service of Ukraine. Author analyzes the content of the intellectual and volitional aspects of the guilt, with which these crimes committed, and also investigates the motive and purpose of their commission.
Keywords: guilt, purpose, motive, the subjective side of the crime, organs and institutions of the penitentiary service of Ukraine, criminal and law protection.
 
 
        Постановка проблеми. Як відзначається в юридичній літературі, суб’єктивна сторона – чи не найскладніший для дослідження та кримінально-правового аналізу елемент складу злочину. При цьому її значення важко переоцінити. Конституція України в ст. 62 встановила, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Це конституційне положення знайшло своє втілення в ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України (далі – КК України).
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання