ПИЛИПЧУК В.Г., Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері

УДК 340+383.46:002

Пилипчук В.Г.
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
 
заслужений діяч науки і техніки України
 
 
 
 
Анотація. Узапропонованій статті розглянуто актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері в умовах розбудови інформаційного суспільства та входження України у світовий інформаційний простір. Акцентовано увагу на трьох фундаментальних величинах – інформації, енергії і матерії, які становлять основу світобудови, на проблемах розвитку інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційної безпеки, пріоритетних напрямах правових досліджень в інформаційній сфері.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна сфера, інформаційне право, інформаційне законодавство, інформаційна безпека, права і безпека людини.
Аннотация. В предложенной статье рассмотрены актуальные проблемы становления и развития правовой науки в информационной сфере в условиях перестройки информационного общества и входа Украины в мировое информационное пространство. Акцентировано внимание на трех фундаментальных величинах – информации, энергии и материи, которые составляют основу мироздания, на проблемах развития информационного права, информационного законодательства и информационной безопасности, приоритетных направлениях правовых исследований в информационной сфере.
Ключевые слова: информационное общество, информационная сфера, информационное право, информационное законодательство, информационная безопасность, правая и безопасность человека.
Summary. The topical issues of formation and development of legal science in the information sphere in the conditions of alteration of informative society and entrance of Ukraine into world informative space are considered in the article. The attention is made on three fundamental values – information, energу and substance, which make basis of the universe, on the problems of development of data protection right, informative legislation and informative security, priority directions of legal researches in an informative sphere.
Keywords: informative society, informative sphere, data protection right, informative legislation, informative security, rights and security of the human.
       
        Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в Україні та світі відбулася інформаційна революція, однією з ключових особливостей якої є стрімкий розвиток інформаційних технологій та зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Ці процеси визначають і умови становлення інформаційного суспільства, сутність якого була визначена 1993 року Комісією Європейського Союзу: “Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку” [1].
        Історичний аналіз свідчить, що інформаційна сфера існувала з часу виникнення людства та суспільних відносин. Водночас, питання розбудови складових інформаційного суспільства і правового регулювання інформаційних відносин, що  виникали, лише на початку 60-х років минулого століття почали опрацьовуватись в Японії та інших провідних країнах світу. За радянських часів ще 1975 року відомими українськими вченими Глушковим В.М. і Амосовим М.М. вперше у світі було піднято низку фундаментальних проблем у цій сфері, але надалі до їх практичної розробки долучились переважно вчені країн Західної Європи і США. Як наслідок лише в 1990-х роках в умовах входження України у світовий економічний простір на загальнодержавному рівні було задекларовано розвиток інформаційного суспільства та розпочато відповідні наукові дослідження, переважно з проблем інформатики та інформатизації. Протягом останніх 10 – 15 років розпочалося активне формування інформаційного законодавства, а дослідження в галузі правової інформатики заклали підґрунтя для становлення і розвитку інформаційного права[2].
       Враховуючи зазначене та з огляду на процеси розбудови інформаційного суспільства й інтеграції України у світовий інформаційний простір, як це було визначено 2010 року Законом “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, вкрай актуальними постають проблеми становлення і подальшого розвитку науки в інформаційній сфері.
Розглянемо найбільш ключові, актуальні проблеми у цій сфері.
         Перша. В сучасних умовах нагальною є потреба кардинального перегляду ролі такого фундаментального поняття якінформація”.
      Історично склалося, що суспільна думка протягом ХХ століття переважно орієнтувалась на поняття матерія”. Водночас, серед вчених – представників філософських, фізико-математичних, технічних та біологічних наук часто застосовувалося інше поняття – енергія”. І лише окремі мислителі та вчені – представники ноосферної концепції еволюції біосфери і космізму, зокрема, К. Ціолковський, В. Вернадський, О. Чижевський, М. Тимофєєв-Ресовський, М. Моїсеєв, А. Урсул, А. Ракітов, Р. Абдєєв, розробники теорії соціоінформаційного простору – П. Сорокін, П. Бурдке, А. Гідденс,   І. Валлерштейн та інші поряд із зазначеними термінамизначну роль відводили іншому фундаментальному поняттю – “інформація”... 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання