ПИЛИПЧУК В.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти

УДК 1:316.4

Пилипчук В.Г.,
 
 
Дзьобань О.П.,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент
Національної академії правових наук України,
директор НДІ інформатики і права НАПрН України
доктор філософських наук, професор, професор кафедри
філософії Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Розглянуто історичні, правові та філософські аспекти феномену інформації та підходи щодо її розуміння в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства, формування національного та глобального інформаційного простору.
Ключові слова: інформація, кібернетика, феномен інформації, інформаційне суспільство.
Аннотация. Рассмотрены исторические, правовые и философские аспекты феномена информации и подходы к ее пониманию в современных условиях становления информационного общества, формирования национального и глобального информационного пространства.
Ключевые слова: информация, кибернетика, феномен информации, информационное общество.
Summary. The article examines the historical, legal and philosophical aspects of the phenomenon of information and approaches to its understanding given the current conditions in the information society, the formation of national and global information space.
Keywords: information, cybernetics, the phenomenon of the information, the information society.
 
 
       Постановка проблеми. Глобальний розвиток інформаційних технологій породив нові інформаційні відносини та організаційні форми в економіці й виробництві, став новим джерелом продуктивності праці й активізував процеси формування глобальної економіки. Стає все більш очевидним, що інформація та інформаційні ресурси є найважливішими чинниками розвитку, стратегічним ресурсом, де первинною стає не вартість праці та природних ресурсів, а вартість знань. Інформація стала продуктивною силою і товаром, одночасно будучи засобом захисту і нападу у відстоюванні державних, корпоративних і особистих інтересів суб’єктів владних відносин. Нормальна життєдіяльність людини, суспільства і держави стала цілком визначатися рівнем розвитку, якістю функціонування і безпекою інформаційної сфери, де вирішальною стає якість і швидкість обробки інформації. За цих умов актуалізується проблема пізнання феномену інформації.
        Результати аналізу наукових джерел і публікацій свідчать, що в даний час ще не вироблено єдиного й загальновизнаного загального визначення поняття інформації, вживаються сотні дефініцій, часто суперечливих і взаємовиключних один одного. Деякі вчені на цій підставі закликають навіть взагалі відмовитися від спроб дійти якого-небудь вирішення проблем, пов’язаних з розумінням феномена інформації.
       Метою статті є висвітлення історичних, правових та філософських аспектів феномену інформації й актуальності подальших досліджень цієї проблеми.
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання