ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ОГУРЦОВ М.І., Архітектура системи електронного документообігу наукової установи

УДК 004.031.43, 004.414.28

ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В.,
ОГУРЦОВ М.І.,
 
кандидат технічних наук,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
 
Анотація. Пропонується методика розробки архітектури систем електронного документообігу в наукових установах.
Ключові слова: системи електронного документообігу, архітектура, електронний документ, категорії документів, наукова установа.
Аннотация. Предлагается методика разработки архитектуры систем электронного документооборота в научных учреждениях.
Ключевые слова: системы электронного документооборота, архитектура, электронный документ, категории документов, научное учреждение.
Summary. Methods of electronic document management systems architecture development in scientific organizations are proposed.
Keywords: systems of electronic document management, architecture, electronic document, categories of documents, scientific establishment.
 
       Постановка завдання. Системи електронного документообігу (далі – СЕД) великих та середніх підприємств невпинно поширюються в Україні та у світі в цілому. Корисність електронного документообігу (далі – ЕДО) підтверджується законами та державними програмами, що регулюють цю область [1 – 2], які постійно розвиваються та оновлюються. Впровадження ЕДО є актуальною задачею сучасного суспільства.
        СЕД наукових установ (далі – НУ) мають свою специфіку впровадження, пов’язану з: особливостями організаційної структури НУ; неспрямованістю діяльності НУ на отримання прибутку (як наслідок – неможливість виділення значних коштів на систему ЕДО); слабкою формалізацією внутрішніх процесів НУ; наявністю типів документів (наукові статті, науково-технічні звіти тощо), що не специфічні для інших типів організацій і погано піддаються формалізації.
        Зазначене вимагає розробки окремої архітектури систем ЕДО НУ, оскільки на даний момент ця задача для наукових установ ще не вирішувалась. Це дозволить ефективно впроваджувати та використовувати СЕД в сучасній науковій діяльності [3].
        Проблемою СЕД є відсутність чіткої та обґрунтованої архітектури подібних систем. В результаті майже кожна система будується за часто недосконалою архітектурою, що може не відповідати потребам підприємства. Тому формування архітектури вхідного та вихідного потоків документів системи ЕДО є актуальною науковою задачею, яка вирішена в даній роботі з урахуванням специфіки наукових установ.
       Виклад основних положень. Розглянемо принципи побудови архітектури СЕД для НУ. Практично будь-яка наукова установа України є державним підприємством, яке має значні обсяги документів різних категорій, що охоплює як специфічні для НУ, так і загальні для усіх типів підприємств документи (наприклад, бухгалтерська звітність) [1]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання