ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи

УДК: 316.32:165.63
 
ПОПЕРЕЧНЮК В.М.,
фахівець І категорії НДІІП НАПрН України
 
Анотація. У статті розглядаються ключові аспекти інтелектуалізації сучасного суспільства в контексті розбудови інформаційної цивілізації. Окреслюються основні проблеми цього процесу та пропонуються можливі шляхи до їх розв’язання.
Ключові слова: інтелектуалізація, інформаційне суспільство, інформатизація, знання, інформація, інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых аспектов интеллектуализации современного общества в контексте становления информационной цивилизации. Выделены основные проблемы этого процесса и предлагаются возможные пути их решения.
Ключевые слова:  интеллектуализация, информационное общество, информатизация, знания, информация, информационно-коммуникационные технологии.
Summary. The article considers key aspects of intellectualization of the modern society in the context of the development of information civilization. Describes main problem of this process and suggests possible ways to address them.
Keywords: intellectualization, information society, informatization, knowledge, information,  information and communication technology.
 
          Постановка проблеми. На сьогодні день перед людством стоїть непроста задача – розбудова інформаційного суспільства, яке має примножити здобутки попередніх соціально-економічних формацій та створити нові блага, сприяти їх подальшому розвитку, надати людям нові можливості та ресурси для їх реалізації.
   Основним етапом переходу від інформатизації суспільства до розбудови інформаційної цивілізації має стати інтелектуалізація. Адже саме завдяки реалізації цього процесу сучасне суспільство може дійсно досягти якісно нового етапу свого розвитку, головне місце при цьому надається інформаційно-комунікаційним технологіям (далі – ІКТ) та інноваційним можливостям, що неодмінно має сприяти економічному зростанню [1].  
     Дане питання почало розглядатися відносно недавно, тому, на жаль, воно залишається малодослідженим, зокрема, у філософії, соціології та юриспруденції. Процес інтелектуалізації ще не посів належного місця у житті суспільства. Фрагментарні прояви прагнення до підвищення інтелектуального рівня населення є, але вони зустрічаються переважно в економіці та мають місце лише на великих підприємствах для інтенсифікації виробництва та нарощування матеріальних ресурсів.
        Серед представників правової сфери дана проблематика розглядалась у працях К. Бєлякова, В. Брижка, О. Дзьобаня, О. Лисенко, В. Пилипчука та ін. Значна увага приділяється суміжним даній проблематиці питанням, зокрема інформаційному суспільству (І. Арістова, В. Брижко, І. Жиляєв, Р. Калюжний, А. Колодюк, Н. Савінова, М. Швець та ін.), інформації та знанням (О. Баранов, В. Гітт, К. Шеннон та ін.), інформатизації (Г. Бахтіна, С. Грипич, В. Пожуєв, В. Фурашев та ін.)…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання