ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз

УДК 001.4:340.11:316.324.8

ПОПЕРЕЧНЮК В.М.,
науковий співробітник НДІ інформатики і права
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. У статті проведено аналіз основних наукових та законодавчих тлумачень понять “інформація” та “знання”, що розглядаються як одні із ключових засобів інтелектуалізації суспільства. Виявлено тісний взаємозв’язок та взаємний вплив категорій “інформація”, “знання” та “інтелектуальна власність”.
Ключові слова: інформація, дані, знання, інтелектуалізація суспільства, інтелектуальна власність, інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. Статья посвящена анализу научных и законодательных толкований понятий информация и знания, которые рассматриваются как один из основных средств интеллектуализации общества. Выявлена тесная взаимосвязь и взаимозависимость категорий информация, знания и интеллектуальная собственность.
Ключевые слова: информация, данные, знания, интеллектуализация общества, интеллектуальная собственность,  информационно-коммуникационные технологии.
Summary. This article analyzes the main scientific and legal interpretations of the information and knowledge concepts, considering them as one of the key means of society intellectualization. Author reveals a close relationship and interdependence between categories of information, knowledge and intellectual property.
Keywords: information, data, knowledge, intellectualization of society, intellectual property, information and communication technologies.
 
 
       Постановка проблеми. За прогнозами футурологів, у наслідок активного розвитку інформаційно-комунікативних технологій, перед людиною розкриваються широкі можливості та перспективи, що значно полегшує роботу і навчання, урізноманітнює дозвілля. Рутинна фізична праця стане виконуватись автоматизованими технологіями, а роль людини у трудовому процесі полягатиме у творчій діяльності, яка вимагає високого рівня інтелектуального розвитку та нестандартного мислення.
        Інтелектуалізація суспільства як процес, що передбачає підвищення загального рівня інтелектуального розвитку населення, основними своїми засобами має інформацію та знання. Адже за допомогою інформації, яку внаслідок процесів мислення людина перетворює в знання, можливий інтелектуальний та особистісний розвиток, підвищення загального рівня освіченості, розумового, творчого, наукового, культурного та духовного потенціалу як людини, так і суспільства у цілому.
Проте, на жаль, сучасна наука ще досі не виробила єдиного чи спільного розуміння понять інформація та знання, попри численні дослідження даної проблематики, що підіймались у працях вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: І.В. Арістової, К.І. Бєлякова, В.М. Брижка, О.А. Гаврилова, В. Гітта, В.М. Глушкова, О.П. Дзьобаня, О.О. Золотар, М. Кастельса, А.В. Колодюка, Н.В. Пархоменко, В.Д. Пархоменко, В.Г. Пилипчука, А.І. Ракітова, Н.А. Савінової, Е. Тоффлера, В.М. Фурашева, К. Шеннона та ін.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання