ПРЕДМЕСТНІКОВ О.Г., Становлення та розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках (ст. 128-134)

УДК 342.951:351.87(477)

Предместніков О.Г.,
кандидат юридичних наук, перший заступник начальника
Головного територіального управління юстиції
у Херсонській області
 
 
Анотація. Аналіз історико-правових засад становлення та розвитку органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках, визначено їх основні ознаки, сутність та значення, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки вдосконалення організації та діяльності органів юстиції сучасної України.
Ключові слова: органи юстиції, Міністерство юстиції, Юридична комісія, Українська РСР, судове управління, державна правова політика.
Аннотация. Анализ историко-правовых основ становления и развития органов юстиции Украинской ССР в 1956 – 1991 годах, определены их основные признаки, сущность и значение, а также обоснованы приоритетные направления усовершенствования организации и деятельности органов юстиции современной Украины.
Ключевые слова: органы юстиции, Министерство юстиции, Юридическая комиссия, Украинская ССР, судебное управление, государственная правовая политика.
Summary. The analysis of the historical and legal basis of formation and development of the justice bodies of Ukrainian SSR in 1956 – 1991 years is performed, the article also determines its main features, essence and significance, as well as substantiates priority directions of improving the organization and activities of the justice bodies of modern Ukraine.
Keywords: justice bodies, Ministry of Justice, Legal Committee, Ukrainian SSR, judicial governance, state legal policy.
 
 
       Постановка проблеми. На кожному історичному етапі органи юстиції України мали різний статус та місце у державному механізмі, а практика їх формування та функціонування виявляє як позитивні, так і негативні риси, урахування яких сприятиме раціональній організації та ефективній діяльності органів юстиції в Україні. Одним із найбільш цікавих є період функціонування органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках, в рамках якого були апробовані різні підходи до організації діяльності органів юстиції та їх взаємодії з судами, а також сформовані засади розуміння сутності та значення органів юстиції, які покладаються в основу їх статусу і у сучасній незалежній Україні. А відтак, в контексті розвитку інституту органів юстиції України й вбачаються актуальними питання інституалізації та функціонування органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках.
        Зазначимо, що деякі етапи становлення органів юстиції Української РСР раніше вже були досліджені такими вченими як В.М. Боковня, М.І. Герасимик, І.П. Козінцев, І.І. Микульця, О.К. Міхеєва, Г.О. Попова та інші. Їх наукові роботи стосуються переважно тільки загальної проблематики інституалізації органів юстиції УРСР або ж досвіду їх функціонування у більш ранні часи, комплексно та послідовно не розкриваючи особливості становлення та розвитку органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках в контексті організації діяльності органів юстиції сучасної України.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання