РАДУТНИЙ О.Е., Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст. 301 КК України

УДК 343.211.3:681.3

Радутний О.Е.,
кандидат  юридичних наук,
 доцент кафедри кримінального права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 
Анотація. Статтю присвячено аналізу питання про можливість визнання інформації у вигляді відеотрансляції, що здійснюється через веб-камеру в режимі реального часу і споживається глядачем у момент її надання без запису на будь-які конкретні носії, предметом злочину, відповідальність за який передбачена ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.
Ключові слова: предмет злочину, порнографічна продукція, зображення, відеотрансляція через веб-камеру в режимі реального часу.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности признания информации в форме видеотрансляции, осуществляемой через веб-камеру в режиме реального времени и воспринимаемой зрителем в момент получения без записи на любые конкретные носители, предметом преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Ключевые слова: предмет преступления, порнографическая продукция, изображение, видеотрансляция через веб-камеру в режиме реального времени.
Summary.The article is devoted to the possibility of recognition of information in the form of video broadcast carried via webcam in real time strength and perceived audience upon receipt without recording any specific carriers as the subject of the crime under the Criminal Code of Ukraine art. 301 the import, manufacture, sale and distribution of pornographic materials.
Keywords: subject of a crime, pornography, criminal law, picture, video broadcast via webcam in real time.
 
       Постановка проблеми. Питання усунення помилок при кваліфікації злочинів проти суспільних відносин з охорони моральності продовжує зберігати свою актуальність як на рівні правозастосування, так і в площині наукових досліджень.
        Значну увагу цій проблематиці приділено у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як М.М. Абрашкевич, Ю.М. Антонян, В.В. Базелюк, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.М. Броннер, В.В. Вітвицька, В.О. Владимиров, П.А. Воробей, С.Б. Гавриш, В.О. Глушков, Н.О. Горб, В.Г. Грищук, А.А. Габіані, І.М. Даньшин, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.П. Ємельянов, М.А. Єфімов, В.О. Іваненко, О.М. Костенко, Л.М. Кривоченко, Н.Ф. Кузнецова, Л.С. Кучанська, А.В. Ландіна, В.П. Лановенко, В.І. Лебеденко, Ч. Ломброзо, В.А. Ломако, Ф.А. Лопушанський, П.С. Матишевський, М.І. Мельник, А.А. Музика, В.І. Осадчий, В.О. Навроцький, О.В. Наден, Ю.Є. Пудовочкін, В.М. Попович, А. Плешаков, О.П. Рябчинська, П.П. Сердюк, В.М. Смітієнко, А.А. Станська, В.В. Сташис, А.Х. Степанюк, Є.Л. Стрельцов, Є.В. Фесенко, І.А. Топольськова, С.В. Шлик, С. Щерба, Н.С. Юзікова, С.С. Яценко та ін…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання