САНДУЛ В.С., Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж

УДК 004:347.453.8

Сандул В.С.,
головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж
Департаменту телекомунікацій Національної комісії  
з питань регулювання зв’язку України  
 
 
Анотація. Щодо подальшого упорядкування відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій, власниками майнових комплексів та центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення розвитку ТМЗК України та задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг.
Ключові слова: телекомунікації, доступ, спільне використання, інфраструктура телекомунікаційних мереж.
Аннотация. О дальнейшем упорядочении отношений между субъектами рынка телекоммуникаций, владельцами имущественных комплексов и центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для обеспечения развития ТМЗК Украины и удовлетворения потребностей пользователей телекоммуникационных услуг.
Ключевые слова: телекоммуникации, доступ, общее использование, инфраструктура телекоммуникационных сетей.
Summary. About further organization of relations between the subjects of market of telecommunications, proprietors of complexes of properties and central organs of executive power and organs of local self-government for providing of development of ТМЗК of Ukraine and satisfaction a consumer need services of telecommunications.
Keywords: telecommunications, access, common use, infrastructure of telecommunication networks.
 
 
        Постановка проблеми. Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [1] визначено, що вітчизняний ринок інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) перебуває у стані активного становлення та за певних умов може стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в Україні. Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал. Разом з тим, ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями не повною мірою відповідає потенціалу та можливостям України.
        Метою статті є подальше удосконалення упорядкування суспільних, зокрема, інформаційних відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій, власниками майнових комплексів, місцевими органами самоврядування та власниками діючої інфраструктури телекомунікацій (далі – ІТК).
        Виклад основних положень. Одним із показників незадовільного стану розвитку інформаційного суспільства в Україні є те, що за станом на даний час тільки 450 тисяч господарств із близько 19,5 мільйона, що існують в Україні, користуються послугами доступу до мережі Інтернет…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання