СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення

УДК 343
 
Селезньова О.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету,
ПВНЗ “Буковинський університет” (м. Чернівці)
 
Анотація. У статті розглядаються особливості інформаційного суспільства в період його становлення, значна увага приділяється інформаційній свідомості. Проводиться розмежування категорій інформаційного суспільства та віртуального суспільства, причини різних рівнів інформаційного суспільства.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна свідомість, віртуальне суспільство, Інтернет, мережево-інформаційна свобода.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности информационного общества в период его становления, значительное внимание уделяется информационному сознанию. Проводится разграничение категорий информационного общества и виртуального общества, причины различных уровней информационного общества.
Ключевые слова: информационное общество, информационное сознание, виртуальное общество, Интернет, сетево-информационная свобода.
Summary: The article deals with features of information society during its formation, considerable attention is paid to information consciousness. The categories of information society and virtual society are distinguished. Article specifies the reasons for different levels of the information society.
Keywords: information society, information consciousness, virtual society, Internet, network and information freedom.
 
        Постановка проблеми. Людство у своєму шляху пройшло кілька етапів соціального розвитку – починаючи від первісних форм суспільного життя до багатогранного індустріалізму, який проте не є остаточним вибором організації людиною свого існування. Дедалі частіше говориться про появу та блискавичне становлення постіндустріального суспільства, котре називають інформаційним. Сам термін “інформаційне суспільство” з’являється на початку 70-х років ХХ століття; його вживають у своїх працях Ю. Ханші, Д. Белл, Ф. Махлуп та деякі інші науковці. Разом з тим, стрімка розбудова інформаційного суспільства обумовлює проведення ґрунтовних досліджень цього явища. Зважаючи на його постійну трансформацію та глобальний характер, актуальність наукового аналізу інформаційного суспільства не викликає сумнівів.
        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Свою увагу на сутність інформаційного суспільства звертали вчені різних галузей науки – філософії, соціології, політології (Р. Абдєєв, Д. Дубов, В. Іванов, М. Кастельс, А. Колодюк, В. Скалацький, Е. Тоффлер та інші). Розглядали інформаційне суспільство у своїх доробках і дослідники-юристи: І. Бачило, К. Бєляков, В. Брижко, В. Копилов, Н. Кушакова-Костицька, А. Новицький, Н. Савінова, П. Уваров та інші). Однак існуючі на сьогодні теоретичні узагальнення інформаційного суспільства потребують свого подальшого вивчення…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання