СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни “Інформаційне право”)

УДК 351:378

Селезньова О.М.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
ПВНЗ “Буковинський університет”
 
 
Анотація. У статті підіймається актуальне питання використання інформаційних технологій в навчальному процесі, аналізуються їх переваги та недоліки, а також принципи використання. З’ясовуються мета та функції викладача при використанні інформаційних технологій.
Ключові слова: інформація, інформаційні технології, навчальний процес.
Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос использования информационных технологий в учебном процессе, анализируются их преимущества и недостатки, а также принципы использования. Выясняются цель и функции преподавателя при использовании информационных технологий.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, учебный процесс.
Summary: The article is devoted to the use of information technologies in the educational process. Analyzes their advantages and disadvantages and how to use them. Investigates the purpose and function of the teacher in the use of information technologies.
Key words: A information, information technologies, the educational process.
 
       Постановка проблеми. Розвиток інформаційного суспільства зумовлює активізацію різних процесів у майже всіх сферах життя. Не є винятком і освіта, зокрема вища освіта. У суспільстві, побудованому на знаннях та інформації, трансформується не тільки роль і поле діяльності навчальних за­кладів, але й місія викладача. Методологія навчання повинна враховувати як швидкі технологічні зміни, так і світоглядну спря­мованість на переосмислення основних фундаментальних прин­ципів природи і суспільства, випереджаючи технологічний роз­виток останнього. Змінюється система взаємовідносин між тими, хто вчить, і тими, хто вчиться. Викладач залишається головною дійовою особою, виконує роль інтерпретатора нової креативної моделі. Необхідно спрямувати всі зусилля, щоб уникнути ролі пасивних залежних користувачів чужих знань і технологій, а пе­ретворитися власне на ідеологів та розробників нового знання, тих, хто повністю використовує інтелектуальний потенціал в умовах інформаційного суспільства [1, с. 106].
        Разом з тим, неоднозначною виявляється роль студента у пізнанні навчального матеріалу. Адже загальновідомо, що знання формуються тим успішніше, чим вища активність тих, кого навчають, і це призводить не тільки до кращого розуміння, запам’ятовування, збереження та відновлення нової інформації, але й виробляє уміння застосовувати отриманні знання на практиці. Активна пізнавальна діяльність – це насамперед інтелектуальна робота, спрямова­на на формування нових знань, які отримані на основі використання власного досвіду, зістав­лення, аналізу і синтезу фактів…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання