СКУЛИШ Є.Д., Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності

Удк 338.46:002+341.48

СКУЛИШ є.д.,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. Проаналізовано сучасний стан розвитку та прояви кіберзлочинності. Визначені ключові аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби із кіберзлочинністю. Виявлені основні проблеми міжнародного співробітництва в цій сфері.
Ключові слова: кіберзлочинність, кібертероризм, кібершахрайство, міжнародне співробітництво.
Аннотация. Проанализировано современное состояние развития и проявления киберпреступности. Определены ключевые аспекты международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью. Выявлены основные проблемы международного сотрудничества в этой сфере.
Ключевые слова: киберпреступность, кибертерроризм, кибермошенничество, международное сотрудничество.
Summary. The current condition of development and aspects of computer crime were analyzed. The key aspects of international cooperation in the field of the computer crime’s combating were determined. The basic problems of international cooperation in this sphere were identified.
Keywords: computer crime, cyberterrorism, cyberswindle, international cooperation.
 
        Актуальність теми. Сучасний стан розвитку телекомунікаційних, інформаційних та комп’ютерних технологій обумовлює появу та швидкий розвиток суспільних відносин з приводу їх використання. Це вимагає їх правову регламентацію, яка відповідала б інтересам суб’єктів таких відносин та економічній доцільності використання предметів, що уособлюють в собі подібні технології. Більше того, інформаційні технології та комп’ютерні мережі на сьогодні являють собою важливу галузь економіки, розвиток якої виходить за межі економіки однієї країни і характеризується наявністю усталених міжнародних зв’язків. Однак технології такого рівня розвитку дедалі частіше використовуються не в економічній площині, а в злочинних інтересах. Зокрема, існує тенденція до перенесення корисливих злочинів у сфері протиправного заволодіння платіжними засобами у віртуальну реальність. Це пояснюється зростанням електронних платежів, що стало можливими саме завдяки розвитку та поширенню використання інформаційних технологій та комп’ютерних мереж. В цьому контексті ключовим стає питання міжнародного співробітництва в сфері захисту інформації та мереж. Взаємодія різних держав та різних компаній є можливою лише за умови створення та функціонування посередників, що мають відповідний міжнародно-правовий статус, оскільки національне законодавство країн-учасників економічних відносин предметом яких є комп’ютерні та інформаційні технології, є неоднорідним, що ускладнює отримання необхідного правозахисного ефекту. Разом з тим, все актуальніше звучить питання стосовно розробки єдиного правового поля, в рамках якого відбуватиметься захист від злочинів, що скоюються у сфері використання комп’ютерних технологій…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання