СМЕРНИЦЬКИЙ Д.В, До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт

УДК 351.745:001.89

Смерницький Д.В,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. Про адміністративно-правове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі проведення науково-дослідних робіт.
Ключові слова: наукова діяльність, науково-технічна діяльність, науково-дослідна робота.
Аннотация. Об административно-правовом обеспечении научной и научно-технической деятельности, в том числе проведении научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: научная деятельность, научно-техническая деятельность, научно-исследовательская работа.
Summary. About the administrative and legal support for scientific and technological activities, including the conduct of research.
Keywords: science, scientific and technical activities, research and development work.
 
 
        Постановка проблеми. Наукова та науково-технічна діяльність мають важливе значення для розвитку держави та суспільства в цілому. Саме досягнення в цих сферах призводять як до матеріального росту – впроваджуються нові технології, матеріали, медичні препарати, так і до духовного зростання суспільства. Ми знаємо численні приклади, коли наукові здобутки призводять до соціально-економічного зростання держав. Так, наприклад, Японія, не маючи на своїй території значних земельних та енергетичних ресурсів, завдяки розвитку науки спромоглася стати високорозвиненою, технологічною країною. І таких прикладів багато – Німеччина, США, Великобританія та ін.
        Отже, вбачається за доцільне розглянути питання адміністративно-правового забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі основної форми реалізації такої діяльності – науково-дослідної роботи. Це питання є актуальним ще тому, що в Україні наукова та науково-технічна діяльність переважно фінансується за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок платників податків. Чітке правове регулювання зазначених сфер є основою раціонального використання коштів та отримання необхідних для суспільства результатів. Але зазначене регулювання нізащо не повинно стримувати наукові дослідження чи впливати на них, воно лише має бути спрямоване на встановлення організаційних норм та норм стосовно взаємодії суб’єктів наукової діяльності, що лише поліпшить процес забезпечення наукових досліджень…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання