СОЛОДКА О.М., Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України (ст. 36-42)

УДК 35.746.1

Солодка О.М.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. В статті розглядаються пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України на основі аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників, європейських тенденцій та сучасної ситуації в країні.
Ключові слова: інформаційна безпека, пріоритети інформаційної безпеки, національні інтереси.
Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты совершенствования информационной безопасности Украины на основе анализа внутренних и внешних факторов, европейских тенденций и современной ситуации в стране.
Ключевые слова: информационная безопасность, приоритеты информационной безопасности, национальные интересы.
Summary. The article deals with the priorities of information security improvement based on the analyse of internal and external factors, EU tendencies and current situation in Ukraine.
Keywords: information security, the priorities of information security, national interests.
 
 
       Постановка проблеми. Динаміка відносин в інформаційній сфері постійно випереджає розвиток суспільної правосвідомості, встановлені норми суспільних відносин, ускладнює створення стабільної правової регламентації. Недосконалість нормативно-правової бази дозволяє окремим суб’єктам реалізовувати свої протиправні наміри в інформаційній сфері як щодо життєво важливих інтересів інших суб'єктів, так і об’єктів національної безпеки.
Питання забезпечення інформаційної безпеки є вкрай важливими для української держави на сучасному етапі, що, насамперед, обумовлено необхідністю протистояти протиправним посяганням на інформаційний простір України, збереження інформаційних ресурсів, захисту населення від негативного інформаційного впливу тощо. Окрім цього, стратегічно визнаним пріоритетом зовнішньої політики України є європейська інтеграція, що вимагає удосконалення нормативно-правової бази забезпечення інформаційної безпеки України, яке б відповідало не лише міжнародним стандартам, а передусім українським національним інтересам в інформаційній сфері.
        Зазначене вище знаходить відображення у прийнятій Стратегії Національної безпеки України [1]. У своїх положеннях вона визначила пріоритети державної політики національної безпеки, вказавши на основні її цілі, а саме: мінімізацію загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державного кордону України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО. Крім того, Стратегія визначила як основні загрози інформаційній безпеці: ведення інформаційної війни проти України; відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рівень медіа-культури суспільства. Викладене обумовлює актуальність теми дослідження.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання