СУХИЦЬКА Н.В., Інтеграція України до європейського союзу

УДК 34.096 (477)

 

СУХИЦЬКА Н.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
теорії та історії держави та права Університету “Україна”
 
Анотація. У статті проаналізовані основні етапи інтеграції України до ЄС, підкреслено позитивні та  негативні сторони цього процесу. Досліджено основні вимоги, які висуває ЄС до України на шляху входження її у європейський простір. Розкрито сучасний стан та перспективи розвитку поглибленої співпраці Україна – ЄС.
Ключові слова: інтеграція, європейський простір, трансформація, імплементація, міжнародні стандарти, регіоналізація, ратифікація, угода, європейське співробітництво. 
Аннотация. В статье проанализированы основные этапы интеграции Украины в ЕС, подчеркнуто положительные и отрицательные стороны этого процесса. Исследованы основные требования, которые предъявляет ЕС к Украине на пути вхождения ее в европейское пространство. Раскрыто современное состояние и перспективы развития углубленного сотрудничества Украина – ЕС.
Ключевые слова: интеграция, европейское пространство, трансформация, имплементация, международные стандарты, регионализация, ратификация, соглашение, европейское сотрудничество.
Summary. The article analyzes the main stages of Ukraine's integration into the EU, making accents on the positive and negative aspects of this process. It shows the basic requirements that the EU makes to Ukraine on the path into the European area. It reveals the present situation and prospects deeper cooperation between Ukraine and EU.
Keywords: integration, the European area, transformation, implementation, international standards, regionalization, the ratification, the agreement, European cooperation.
 
       Постановка проблеми. Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх помітний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз, розширення якого приведе до того, що за декілька років Україна можливо матиме з Євросоюзом спільний кордон.
        Формування сучасної правової системи України у відповідності з міжнародними, зокрема – європейськими правовими стандартами, є процесом складним та багатофункціональним, а тому потребує як глибокого науково-теоретичного аналізу правової дійсності, так і визначення основних напрямів її розвитку…
 
Продовження статті у друкованому варіанті журналу. Контактний телефон для довідок з питань передплати та отримання паперового журналу - 234-94-56.

 

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання