СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг

УДК 342.721:654.1

Сулацький Д.В.,
кандидат юридичних наук,
викладач кафедри спеціальної техніки, інформатики та інформаційних технологій факультету кримінальної міліції Донецького юридичного інституту МВС України
 
Анотація. Про роль і місце сучасних телекомунікацій у реалізації інформаційно-психологічних впливів індивідуального та масового спрямування.
Ключові слова: глобалізація, інформаційне суспільство, сфера телекомунікацій, інформаційно-психологічні впливи.
Аннотация. О роли и месте современных телекоммуникаций в реализации информационно-психологических воздействий индивидуальной и массовой направленности.
Ключевые  слова: глобализация, информационное общество, сфера телекоммуникаций, информационно-психологические влияния.
Summary. About the significance of telecommunications for the realization of informational and psychological influence on the person and society.
Keywords: globalization, informational society, sphere of telecommunications, informational and psychological influence.
 
       Постановка проблеми. Сімдесяті роки ХХ сторіччя започаткували процес виходу з-під жорсткого державного контролю національних і транснаціональних корпорацій, пов’язаних із бізнесом у “сфері телерадіокомунікаційних послуг і засобів масової інформації”. Сьогодні ці неурядові організації, покриваючи всю планету “павутиною власної мережної інфраструктури”, контролюють проходження значного потоку інформації. Побіжно, через приховане оперування вказаними потоками на основі новітніх досягнень у галузі психології та інших наук, забезпечується керуючий інформаційний вплив на людську свідомість у власних потребах. По суті мова йде про всеохоплюючу й усюдисущу “технологію влади”, подальше зростання могутності й впливовості котрої фахівці напряму пов’язують із інноваціями в інформаційно-телекомунікаційній сфері […].
       Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових концепцій, а також узагальнення відповідних емпіричних даних з’ясувати роль і місце телекомунікацій у реалізації інформаційно-психологічних впливів на людину та суспільство, включаючи маніпулювання індивідуальною та суспільною (масовою) свідомістю…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання