ТРОФІМОВ С.А., Деструктивні характеристики інформаційних ресурсів щодо можливості їх використання з терористичною метою

УДК 342.95 :323.285

ТРОФІМОВ С.А.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових
та кримінально-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. Про сучасний стан використання деструктивних можливостей інформаційних ресурсів з терористичною метою та шляхи посилення безпеки соціуму в цьому аспекті.
Ключові слова: терористична діяльність, протидія тероризму, послуги з надання хостингу, послуги з надання Інтернету, деструктивні характеристики інформаційних ресурсів, засоби масової інформації.
Аннотация. О современном состоянии использования деструктивных возможностей информационных ресурсов с террористической целью и путях усиления безопасности социума в этом аспекте.
Ключевые слова: террористическая деятельность, противодействие терроризму, услуги по предоставлению хостинга, услуги по предоставлению Интернета, деструктивныехарактеристикиинформационныхресурсов, средствамассовойинформации.
Summary. About the modern consisting of the use of informative resources with a terrorist purpose and ways of strengthening of safety of sociuma of this aspect.
Keywords: terrorist activity, counteraction to terrorism, services in the grant of hostingy, service in the grant of the Internet, destructive descriptions of informative resources, mass medias.
 
 
        Постановка проблеми. З інноваційним розвитком суспільства у геометричній прогресії зростає й потреба в інформації. В реаліях сьогодення інформація з об’єкта, що супроводжував розвиток суспільства на всіх етапах, перетворюється на потужний інструмент впливу на поведінку як представників окремої категорії людей, так і людства в цілому. Суспільство впродовж століть мало стійку тенденцію до вдосконалення технологій, якими все частіше користуэться значна кількість його представників. З розвитком інформаційних технологій представники різних деструктивних напрямів намагаються використовувати такі технології із злочинною метою з максимальним ефектом для себе.
        Окремими проблемами забезпечення антитерористичної діяльності в інформаційному аспекті у своїх наукових дослідженнях займалися І.В. Арістова,          К.І. Бєляков, В.В. Грибакін, В.В. Коноплев, О.В. Лукасевич, Т.А. Мартиросян,               А.І. Марущак, В.Я. Настюк, О.В. Петришин, О.О. Погрібний, В.Г. Пилипчук,                Г.П. Середа, Є.Д. Скулиш, Д.А. Соломін, Д.В. Сорокін, В.М. Цуканов та інші вітчизняні та іноземні науковці, але питанням можливості використання з терористичною метою інформаційних ресурсів приділялася недостатня увага.
        Метою статті є окреслення деструктивних характеристик інформаційних ресурсів в аспекті можливості їх використання задля досягнення терористичних цілей та визначення шляхів зменшення негативного впливу на суспільство в даному вимірі…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання