ЦИМБАЛЮК І.В., Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин

УДК 336.339.92.71:681 

Цимбалюк  І.В.,
науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України

 

 
 
Анотація. Основні результати дослідження суспільних відносин, пов’язаних з небанківськими електронними платіжними системами, у структурі інформаційних правовідносин в окремих країнах. Визначаються підходи щодо подальшого правового регулювання функціонування небанківських електронних платіжних систем в Україні через інформаційне законодавство.
Аннотация. Основные результаты исследования общественных отношений, связанных с небанковскими электронными платежными системами, в структуре информационных правоотношений в отдельных странах. Определяются подходы дальнейшего правового регулирования функционирования электронных платежных систем в Украине через информационное законодательство.
Summary. The basic results of research of public relations connected with not bank electronic payment systems in structure of information legal relationship in the separate countries are offered to consideration. Approaches of the further legal regulation of functioning of electronic payment systems in Ukraine through the information legislation are defined.
Ключові слова: електронні гроші, платіжні системи, правове регулювання.
 
 
        Розвиток інфраструктури комп’ютерних технологій, телекомунікації, у тому числі Інтернету, об’єктивно зумовлює застосування їх можливостей у системі розрахунків за товари, послуги, роботи тощо у вигляді електронних платежів. При цьому, паралельно до традиційної міжбанківської системи платежів виникла система електронних платежів, що набула умовної назви е-банкінг [1, с. 18], і така, що набула умовної назви – небанківська система електронних платежів.
        Як свідчать дослідження, наукове вивчення практики приватноправових суспільних відносин небанківської електронної платіжної системи та її переведення у публічноправове регулювання як альтернативної до системи банківських електронних платежів є важливим для вироблення підходів до подальшого комплексного законодавчого регулювання діяльності всієї економічної системи, де циркулюють так звані електронні гроші: у бізнесі, комерції, торгівлі, що набули умовної назви е-економіки, е-бізнес, е-комерція, е-торгівля.
        На публічноправовому рівні це випливає з Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [2], зокрема відповідно до його Розділу III (Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні), підрозділу 2 (Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства) стосовно визначення засад електронної торгівлі.
        Метою публікації є висвітлення результатів дослідження окремих правових положень функціонування небанківських електронних платіжних систем в окремих країнах, економічних міждержавних регіонах, а також вироблення пропозицій щодо подальшого публічноправового регулювання цієї сфери суспільних відносин…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання