ЦИМБАЛЮК О.В., Адміністративно-правовий вплив на формування об'єктної складової в інформаційній сфері

УДК 342.9

ЦИМБАЛЮК О.В.,
магістрант юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. Про сутність об’єктної складової у інформаційній сфері та впливу на неї адміністративного права.
Ключові слова: адміністративне право, об’єктна складова інформаційного права.
Аннотация. О сущности объектной составляющей в информационной сфере и влияния на нее административного права.
Ключевые слова: административное право, объектная составляющая информационного права.
Summary. About essence of objective constituent in an informative sphere and influences on her of administrative law.
Keywords: administrative law, object component of information law.
 
 
           Постановка проблеми. Для забезпечення розвитку інформаційного суспільства об’єктивно склалася потреба публічно-правового визначення і регулювання державою соціальних відносин пов’язаних з інформацією. Але при цьому виникли складності, проблеми, що зумовили необхідність проведення комплексних міжгалузевих досліджень, зокрема щодо визначення об’єктної складової права, безпосередньо пов’язаного з інформацією. У цьому сенсі для правознавства корисними є комплексні дослідження, що здійснюються у аспектах теорії права, політології, економіки, державного управління, у тому числі адміністративного права тощо.
       Такі дослідження ґрунтуються також на сучасних галузевих теоретико-методологічних розробках, у тому числі конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного права та ряду спеціальних галузей права. На це звертають увагу праці таких українських дослідників як: І. Арістова [1], К. Бєляков [2], Л. Коваленко [12], Б. Кормич [18], Г. Красноступ [11], В. Цимбалюк [3-5], В. Шкарупа [10] та ін., див. [6-9]. У публікаціях, пов’язаних з проблематикою правовідносин в інформаційній сфері, висвітлюються певні аспекти розуміння об’єктної складової реалізації норм, правил поведінки різних суб’єктів інформаційної діяльності. Але, незважаючи на це, чимало теоретичних і практичних питань, насамперед тих, що стосуються систематизації законодавства в інформаційній сфері, розглядаються авторами фрагментарно і потребують узагальнення та вироблення єдиного концептуального підходу.
        Метою статті є висвітлення впливу адміністративного права на об’єктну складову в інформаційній сфері.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання