ЦИРФА Г.О., Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство (ст. 66-71)

УДК 34.096

ЦИРФА Г.О.,
кандидат історичних наук, доцент, заступник директора
Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань
інформаційної безпеки ФСП НТУУ “КПІ”, кафедра господарського та адміністративного права ФСП НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. В статті висвітлюються питання інформаційної безпеки у сфері державного управління, конкурентна політика держави, а також створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими.
Ключові слова: державне управління, інформаційна безпека, конкуренція, конкурентне середовище, монопольні утворення, демонополізація, порушення конкурентного законодавства, конкурентна розвідка, промислове шпигунство.
Аннотация. В статье освещаются вопросы информационной безопасности в сфере государственного управления, конкурентная политика государства, а также создание оптимальной конкурентной среды деятельности субъектов ведения хозяйства, обеспечения их взаимодействия, на условиях недопущения проявлений дискриминации одних субъектов другими.
Ключевые слова: государственное управление, информационная безопасность, конкуренция, конкурентная среда, монопольные образования, демонополизация, нарушение конкурентного законодательства, конкурентная разведка, промышленный шпионаж.
Summary. The article highlights the issues of information security in public administration, competition policy of the state, as well as creating optimal competition environment for the activities of business entities, ensuring their interaction on the conditions of non-discrimination of some other subjects.
 Keywords: state administration, information security, competition, competition environment, monopolistic formations, demonopolization, violation of competition legislation, competition intelligence, industrial espionage.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасна конкурентна боротьба має всі ознаки організації та проведення спрямованих “інформаційних операцій”, “інформаційних війн”, не забуваючи про “традиційні” методи – здобуття інформації про суб’єкта господарювання – конкурента чи партнера за допомогою конкурентної розвідки чи промислового шпигунства, але зі значно розширеними можливостями. У зв’язку з цим держава повинна чітко виділити пріоритети у сфері інформаційної безпеки і розробити стратегію державного управління що дозволить їй ефективно захистити всі напрями економічної політики, зокрема і відносини господарювання що ефективно впливатиме і на відносини у конкурентному середовищі, які повинні відбуватися у відповідності до “чесних звичаїв” за допомогою інформаційної підтримки з боку держави.
       Метою статті є висвітлення питань інформаційної безпеки щодо окремих аспектів проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в економіку.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання