ВІХРОВ С.А., Господарські зобов’язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду

УДК 346.34

Віхров С.А.,
кандидат юридичних наук. Навчально-науковий інститут історії,
етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
 
 
Анотація. Обґрунтовується належність недержавних пенсійних фондів до суб’єктів господарювання. Відносини, що складаються при створенні і припиненні діяльності недержавних пенсійних фондів, характеризуються як організаційно-господарські та майново-господарські зобов’язання. Аналізується зміст цих зобов’язань (права та обов’язки сторін), підстави і порядок їх виникнення та реалізації.
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, суб’єкт господарювання, суб’єкт організаційно-господарських повноважень, організаційно-господарське зобов’язання, майново-господарське зобов’язання.
Аннотация. Обосновывается принадлежность негосударственных пенсионных фондов к субъектам хозяйствования. Отношения, складывающиеся при создании и прекращении деятельности негосударственных пенсионных фондов, характеризуются как организационно-хозяйственные и имущественно-хозяйственные обязательства. Анализируется содержание этих обязательств (права и обязанности сторон), основания и порядок их возникновения и реализации.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, субъект хозяйствования, субъект организационно-хозяйственных полномочий, организационно-хозяйственное обязательство, имущественно-хозяйственное обязательство.
Summary. Belonging of non-state pension fund is grounded to the subjects of menage. Relations which are established at creation and stopping of activity of non-state pension fund are characterized as organizational and economical as well as property and economical obligations. Content of these obligations (right and duties sides), foundation and order of their origin and realization is analysed.
Keywords: non-state pension fund, subject of menage, subject of organizational and economical powers, organizational and economical obligation, property and economical obligation.
 
 
       Постановка проблеми. Введення в Україні недержавного пенсійного забезпечення передбачено Указом Президента “Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні” від 13.04.98 р. Згодом з прийняттям законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 р. та “Про недержавне пенсійне забезпечення” (далі – Закон про НПЗ) воно розпочало активно впроваджуватися в якості 3-го рівня системи пенсійного забезпечення. Створювані в ході його впровадження недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ) виконують функцію накопичення пенсійних внесків з наступним здійсненням пенсійних виплат учасникам цих фондів. Оскільки період накопичення до здійснення виплат є досить великим, НПФ використовують накопичені активи в якості інвестицій з метою отримання доходу на користь учасників фонду, виступаючи таким чином як інституційні інвестори.
        Зазначене знайшло офіційне визнання у ст. 2 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06 р. Нині за офіційними даними в Україні провадять діяльність 74 НПФ,  а  загальна  сума  їх активів  на початок 2014 року  складала 2,13 млрд. грн. [1].
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання