ВІЛЬЧИК Т.Б., Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів (ст. 115-122)

УДК 347.97.99:340.113

Вільчик Т.Б.,
кандидат юридичних наук,
кафедра організації  судових та правоохоронних органів
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. На підставі дослідження міжнародних стандартів адвокатської діяльності, законодавства, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності у країнах ЄС та в Україні, а також наукових точок зору з цього приводу, автором формуються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, що регулює притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.
Ключові слова: адвокат, дисциплінарна відповідальність адвоката, види дисциплінарних стягнень, дисциплінарне провадження, пропорційність санкцій.
Аннотация. На основании исследования международных стандартов адвокатской деятельности, законодательства, регулирующего привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности в странах ЕС и в Украине, а также научных точек зрения по этому поводу, автором формируются предложения по совершенствованию действующего законодательства Украины, регулирующего привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Ключевые слова: адвокат, дисциплинарная ответственность адвоката, виды дисциплинарных взысканий, дисциплинарное производство, пропорциональность санкций.
Summary. Based on the reseach of the international advocacy standards, legislation that governs bringing lawyers to disciplinary liability in the EU and in Ukraine, as well as scientific points of view on this issue, the author formulates specific proposals to improve current legislation in Ukraine that regulates the arraignment of advocates to disciplinary liability.
Keywords: lawyer, disciplinary liability of advocates, the types of disciplinary sanctions, disciplinary proceedings, sanctions proportionality
 
 
       Постановка проблеми. Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом засвідчила вибір Україною європейської системи цінностей та стандартів захисту прав людини, практична реалізація яких можлива за умови, зокрема, ефективної реалізації своїх функцій суміжними правовими інститутами і перш за все – адвокатурою України. Інститут адвокатури потребує особливої уваги, оскільки тільки за умови його належного функціонування можливий розвиток демократії та верховенства права. Це є одним із головних критеріїв набуття Україною членства в ЄС. За таких умов дослідження проблем організації та функціонування правозахисного інституту адвокатури є актуальним і своєчасним, в тому числі – в контексті відповідності національного законодавства європейським стандартам у сфері дисциплінарної відповідальності адвокатів.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дисциплінарного провадження та юридичної відповідальності досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як С.С. Алексєєв, С.М. Братусь, В.С. Венедиктов, В.М. Кудрявцев, В.М. Лєбєдєв, О.Е. Лейст, В.М. Манохін, Р.О. Халфіна, П.С. Елькінд, Р. Давид, М. Молло, Р. Уолкер та ін.
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання