ВОЛКОВА А., Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації

УДК 340.11

Волкова А.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
Донецький національний університет
 
 
Анотація. Про законодавче регулювання відносин, які виникають з приводу обігу службової інформації. На підставі аналізу конкретних правових норм запропоновано авторське визначення категорії “службова інформація”, надані пропозиції щодо правового регулювання зазначених відносин.
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, правовий режим, право на інформацію з обмеженим доступом, таємниця, конфіденційна інформація, службова інформація, комерційна таємниця, персональні дані.
Аннотация. О законодательном регулировании отношений, которые возникают по поводу обращения служебной информации. На основании анализа конкретных правовых норм предложено авторское определение категории “служебная информация”, предоставлены предложения относительно правовой регуляции отмеченных отношений.
Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, правовой режим, право на информацию с ограниченным доступом, тайна, конфиденциальная информация, служебная информация, коммерческая тайна, персональные данные.
Summary. About the legislative adjusting of relations which arise up concerning the appeal of service information. On the basis of analysis of concrete legal norms is given the author decision of the category “service information” is given, suggestions are offered in relation to the legal adjusting of the noted relations.
Keywords: information with the limited access, legal mode, right to information with the limited access, secret, confidential information, service information, commercial secret, personal information.
 
 
        Постановка проблеми. Проблеми правового регулювання суспільних відносин, які виникають з приводу інформації з обмеженим доступом протягом останніх років є одними з найбільш дискусійних та актуальних. Відсутність спеціальних досліджень, які б на основі аналізу загальнонаукових знань про інформацію як про соціальне і правове явище визначили б правову природу інформації з обмеженим доступом, розкривали загальнотеоретичні аспекти, зокрема сутність теорії захисту інформації з обмеженим доступом та сприяли подальшому розвитку системи захисту даної інформації з урахуванням постійних змін, що відбуваються в інформаційному просторі, свідчить про необхідність спеціального розгляду даного виду інформації.
      Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання пов’язані з цим напрямком юриспруденції, розглядаються в роботах вітчизняних дослідників К.І. Бєлякова, В.В. Бєлєвцевої, С.Н. Братуся, І.В. Бондаря, В.М. Брижка, А.М. Гуз, О.Д. Довганя, С. Климчука, О.О. Кулініча, О.В. Кохановської, А.І. Марущака, Ю.П. Мірошника, В.Я. Настюка, В.Г. Пилипчика, Д. Прокоф’євої, Н.М. Тимченка, Є.С. Ісхакова тощо, а також відомих російських фахівців з інформаційного права – І.Л. Бачило, А.Б. Венгерова, В.А. Копилова та інших…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання