ЯКОВЕЦЬ І., Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції

УДК 343.8

Яковець І.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
докторант Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена питанню обґрунтування системи цілей, завдань та функцій кримінально-виконавчих інспекцій, а також окресленню загальних підходів до визначення критеріїв оцінки ефективності їх реалізації. Вказується, що кримінально-виконавчі інспекції не є безпосереднім суб’єктом виконання кримінальних покарань, а реалізовують виключно контрольну функцію. Наводиться зміст контролю, що здійснюється цією службою.
Ключові слова: кримінально-виконавча інспекція, оптимізація, ефективність, кримінальні покарання, виконання покарань, цілі покарання, зміст покарання.
Аннотация. Статья посвящена вопросу обоснования системы целей, задач и функций уголовно-исполнительных инспекций, а также очерчиванию общих подходов к определению критериев оценки эффективности их реализации. Отмечается, что уголовно-исполнительные инспекции не являются субъектом исполнения уголовных наказаний, а реализовывают исключительно контрольную функцию. Излагается содержание контроля, осуществляемого этой службой.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, оптимизация, эффективность, уголовные наказания, исполнение наказаний, цели наказания, содержание наказания.
Summary. The article is dedicated to the question of justification of the system of aims, tasks and functions of criminally-executive inspections, and also delineation of the general approaches to the definition of criteria of efficiency evaluation of their realization. Specified that criminally-executive inspections are not the direct subject of execution of criminal punishments, but realize a control function exceptionally. The content of the control carried out by this service is expounded.
 Keywords: criminally-executive inspection, optimization, efficiency, criminal punishments, implementations of punishments, purposes of punishments, content of punishment.
 
 
        Постановка проблеми. В Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, схваленій Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631/2012, визнається неефективність системи виконання покарань, альтернативних позбавленню волі та вказується, що процес виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, не забезпечує соціально-виховного впливу на засуджених і переважно зводиться до формального контролю за виконанням засудженими обов’язків, покладених на них судом. Підвищення ефективності виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, передбачається досягти шляхом:
створення правових та матеріально-технічних умов для реформування кримінально-виконавчої інспекції у службу пробації; розширення кола державних та недержавних організацій, що залучаються до діяльності, спрямованої на забезпечення соціально-психологічного, педагогічного та профілактичного впливу на засуджених; розроблення і впровадження системи реабілітаційних та корекційних програм для осіб, до яких застосовані покарання…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання