ЯРЕМЕНКО О.І., Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин (ст. 11-18)

УДК 342.5

ЯРЕМЕНКО О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент,
завідувач кафедри правознавства
Вінницького державного педагогічного університету
 
 
Анотація. Проаналізовано поняття “суб’єкти владних повноважень” в розумінні інформаційного законодавства України, здійснено порівняння нормативного закріплення його складових в інформаційному, конституційному, адміністративному та адміністративному процесуальному праві, а також досліджено проблемні питання віднесення окремих юридичних осіб до суб’єктів владних повноважень
 Ключові слова: суб’єкти владних повноважень, органи державної влади, владні управлінські функції, делеговані повноваження.
Аннотация. Проанализировано понятие “субъекты властных полномочий” в понимании информационного законодательства Украины, осуществлено сравнение нормативного закрепления его составляющих в информационном, конституционном, административном и административном процессуальном праве, а также исследованы проблемные вопросы отнесения отдельных юридических лиц к субъектам властных полномочий.
Ключевые слова: субъекты властных полномочий, органы государственной власти, властные управленческие функции, делегированные полномочия.
Summary. The article analyses the notion of “subjects of regulatory powers” from the viewpoint of information legislation in Ukraine. The author compares normative embodiment of its components in information, constitutional, administrative and administrative procedural law and additionally investigates the issues of numbering specific legal entities among the subjects of regulatory powers.
Keywords: subjects of regulatory powers, government bodies, state authorities, managerial power functions, delegated powers.
 
 
       Постановка проблеми. Механізм держави є динамічною системою, яка має властивість трансформуватися у відповідності до суспільних процесів, завдань і функцій, що виникають перед державою на тому чи іншому етапі її розвитку. Взаємодія сучасної держави та інформаційного суспільства передбачає необхідність законодавчого впорядкування все ширшого кола суспільних інформаційних відносин. Одним із аспектів цього процесу є подальша регламентація правового статусу всіх елементів державного апарату, оскільки саме в публічно-правовій сфері перебувають в обігу значні обсяги інформації та інформаційних ресурсів, які характеризуються різноманітністю видів, багатоваріантністю правових режимів і форм представлення. Державні інституції, з одного боку, беруть участь у регулюванні різноманітних аспектів інформаційної діяльності, з іншого – самі виступають учасниками інформаційних відносин з приводу створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. У зв’язку з цим актуалізується науковий аналіз поняття “суб’єкти владних повноважень” як учасників інформаційних правових відносин...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання