ЯРЕМЕНКО О.І., Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні

УДК 351.810:340

ЯРЕМЕНКО О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент
 
Анотація. В статті проаналізовано сутність та специфічні риси правового регулювання інформаційної господарської діяльності. Досліджено економіко-правові аспекти інформаційної сфери. Здійснено класифікацію інформаційної господарської діяльності за різними класифікаційними принципами.
Ключові слова: інформаційна сфера, інформаційна господарська діяльність, економічна діяльність, інформаційний продукт, інформаційна послуга.
Аннотация. В статье проанализированы сущность и специфические черты правового регулирования информационной хозяйственной деятельности. Исследованы экономико-правовые аспекты информационной сферы. Осуществлена классификация информационной хозяйственной деятельности по различным классификационным принципам.
Ключевые слова: информационная сфера, информационная хозяйственная деятельность, экономическая деятельность, информационный продукт, информационная услуга.
Summary.The article analyzes the nature and specific features of the legal regulation of the informative economic activities. Investigated the economical and legal aspects of informational sphere. The classification of informational economic activities was carried out on different classification principles.
Keywords: informational sphere, informational economic activity, economic activity, informational product, informational service.
 
      Постановка проблеми. В проекті Концепції кодифікації інформаційного законодавства України, яка розроблена авторським колективом Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, передбачається, що однією із основних державно-правових складових упорядкування інформаційних відносин є сприяння розвитку національного ринку інформаційних ресурсів і послуг з наданням правових та фінансово-економічних преференцій для виробників вітчизняної програмної та інформаційної продукції [1, с. 10]. Актуальність цієї проблеми визначається постійним зростанням попиту на інформаційні ресурси, продукти та послуги, що призводить до комерціалізації процесів виробництва, збору, обробки, нагромадження, збереження, пошуку, одержання, передачі і поширення інформації.
        Включення інформації в цивільний оборот і в сферу господарювання, набуття нею ознак товару, використання суб’єктами господарювання інформаційних продуктів, інтелектуального капіталу та інформаційно-комп’ютерних технологій обумовлює необхідність створення правової бази для здійснення господарської діяльності в інформаційній сфері та наукових досліджень в цій галузі…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання