ЯРЕМЕНКО О.І., Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління

УДК 342.951:351.82 

Яременко О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент
 
 
Анотація. Щодо теоретико-правових проблем регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління.
Аннотация. О теоретико-правовых проблемах регулирования информационной деятельности в сфере государственного управления.
Summery. On the theoretically-legal problems of information activities regulation in the field of public administrat.
Ключовіслова: інформаційна діяльність, інформаційні відносини, інформаційне право, державне управління, правове регулювання.
 
 
        Інформаційні процеси та інформаційна діяльність супроводжують людство протягом всієї історії його існування, а сама історія людства є результатом колективної інформаційної діяльності значної кількості людей. Інформаційна взаємодія в суспільстві завжди була необхідною умовою існування та прогресивного розвитку соціуму, однак, конкретні форми, види та зміст інформаційної діяльності на кожному історичному етапі визначалися інформаційними потребами суспільства та рівнем його політичної, правової, матеріальної та духовної культури. Виникнувши у формі накопичення знань і обміну відомостями, інформаційна діяльність поступово розвивалася і почала проникати в різні соціальні сфери, в тому числі у сферу державного управління.
        Відповідно до сучасної правової доктрини жодна соціально значима діяльність у сфері державного управління не повинна залишатися поза правовим регулюванням. За таких умов значно зростає роль правових наукових досліджень, які мають забезпечити пошук найбільш оптимальних шляхів розвитку права і розв’язання актуальних правових проблем в інформаційній сфері [ 1, с. 11 ].
        Окремі правові аспекти інформаційної діяльності досліджуються в працях вітчизняних науковців Арістової І.В., Баранова О.А., Белякова К.І., Брижка В.М., Гавловського В.Д., Калюжного Р.А., Кохановської О.М., Марущака А.І., Мастяниці Й.У., Нижник Н.Р., Пилипчука В.Г., Святоцького О.Д., Сосніна О.В., Тихого В.П., Цимбалюка В.С., Швеця М.Я. та інших.
        В той же час, подальшого дослідження потребують юридичні проблеми інформаційної діяльності в різних соціальних сферах.
        Метою статті є аналіз теоретично-правових проблем правового регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління. ..
 
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання