ЯРЕМЕНКО О.І., Сутність та соціально-правова природа інформаційної діяльності

УДК 351.810:340.11:340.12
 
ЯРЕМЕНКО О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент
 
Анотація. Проаналізовано теоретичні проблеми соціально-правової сутності інформаційної діяльності, її місце та роль в системі соціальної діяльності людини, досліджено інформаційну діяльність в загальносоціальному та вузькоюридичному розуміннях.
Ключові слова: соціальна діяльність, інформаційна діяльність, інформаційна сфера, правове регулювання інформаційної діяльності.
Аннотация. Проанализированы теоретические проблемы социально-правовой сущности информационной деятельности, ее место и роль в системе социальной деятельности человека, исследовано информационную деятельность в общесоциальном и узкоюридическом аспектах.
Ключевые слова: социальная деятельность, информационная деятельность, информационная сфера, правовое регулирование информационной деятельности.
Summary. The theoretical problems of social and legal essence of informational activity, its place and role, are analyzed in the system of social activity of human, informational activity is explored in the in general social and narrow legal understanding.
Keywords: social activity, informational activity, informational sphere, legal regulation of informational activity.
 
         Постановка проблеми. Соціальна сутність людини знаходить свій прояв в її зовнішній активності, одним з основних видів якої є діяльність. Саме завдяки діяльності розвиваються всі суспільні сфери і відбувається соціальний прогрес. При цьому, соціальна діяльність людини є явищем історичним, а процеси виникнення та трансформації її видів обумовлюється рівнем розвитку соціуму та динамікою індивідуальних і суспільних потреб.
        Інформаційна діяльність як один із видів діяльності завжди мала особливе значення, оскільки інформаційна взаємодія є необхідною умовою існування як кожного суб’єкта окремо так і суспільства в цілому. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається активізація цього виду діяльності, що обумовлюється зростанням попиту на інформацію, інформаційні продукти та послуги. Як наслідок, набуває поширення тенденція перерозподілу співвідношення між діяльністю в матеріальній та нематеріальній сферах, а також посилюється їх взаємовплив. Ключове значення має той факт, що в умовах інформаційного суспільства інформація стає не тільки основою збагачення, а й найважливішою умовою суспільного виробництва, а її особливий статус полягає в її домінуючому впливі на результати виробництва [1, с. 296].
У процесі інформаційної діяльності виникають інформаційні відносини, які потребують правового регулювання, що призводить до виникнення нової комплексної галузі – інформаційного права. Упорядкування інформаційної діяльності правовими засобами ускладнює доволі широкий спектр її характеристик та вимірів, що передбачає використання юриспруденцією досліджень цього феномену іншими суспільними науками…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання