ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційні технології”

УДК 340:004

ЮДКОВА К.В.,
аспірант НДІІП НАПрН України,
викладач кафедри інформаційного права
та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Однозначність та повнота правового регулювання окремих груп суспільних відносин щодо створення і використання інформаційних технологій залежить від однозначності визначення та подальшого його тлумачення. В статті проаналізовано підходи до визначення поняття “інформаційні технології”.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні відносини, визначення, понятійно-категоріальний апарат.
Аннотация. Однозначность и полнота правового регулирования отдельных групп общественных отношений в сфере создания и использования информационных технологий зависит от однозначности определения и дальнейшего его толкования. В статье проанализированы подходы к определению понятия “информационные технологии”.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные отношения, определения, понятийно-категориальный аппарат.
Summary. Unambiguity and completeness of legal regulation of certain groups of public relations due to the creation and use of information technologies depends on the unique determination and its subsequent interpretation. The article provides the approaches to the definition of “information technologies”.
Keywords: information technologies, information relations, definitions, categorical apparatus.
 
 
        Постановка проблеми. В національному законодавстві зберігається ситуація невизначеності понятійно-категоріального апарату в інформаційному праві. Термінологічна невизначеність в праві призводить до можливості подвійного тлумачення понять. А в тих випадках, коли поняття, терміни є визначальними не тільки для позначення сфери чи зони правового регулювання, а й для виокремлення з-поміж інших специфічного об’єкта правового регулювання, – недостатня чіткість визначення призводить до плутанини на етапі правозастосування, невірного тлумачення як органами державної влади, так і іншими суб’єктами правовідносин, як-то фізичними та юридичними особами. Зокрема, єдині нормативно-правові дефініції поняття “інформаційні технології” відсутні в українському законодавстві. І, як результат, відсутня система комплексного адекватного правового забезпечення названої категорії. Крім того, нечіткість нормативного підходу призводить до неможливості в деяких випадках виокремити об’єкт “інформаційні технології” з-поміж інших однорідних об’єктів за суттю або об’єктів, чиє позначення має лінгвістичну схожість, наприклад: “технології в інформаційній сфері”, “інформаційно-комунікаційні технології”, “технології збереження та захисту інформації” тощо.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання