ЮДКОВА К.В.,Побудова правової моделі інформаційної безпеки

УДК 340:004

ЮДКОВА К.В.,
викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, юрисконсульт Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 
Анотація. Метод правового моделювання є комплексним методом забезпечення інформаційної безпеки. Дослідження загроз інформаційній безпеці та розробка засобів їх запобігання за допомогою правової моделі є можливістю боротьби з існуючими загрозами, недопущення виникнення нових загроз. Досліджено загальну процедуру впровадження процесу моделювання загроз інформаційній безпеці. Надано загальну характеристику правової моделі інформаційної безпеки.
Ключові слова: правове моделювання, інформаційна безпека, інформаційні загрози.
Аннотация. Метод правового моделирования является комплексным методом обеспечения информационной безопасности. Исследование угроз информационной безопасности и разработка средств их предотвращения с помощью правовой модели являются возможностью борьбы с существующими угрозами, недопущения возникновения новых угроз. Представлена общая процедура внедрения процесса моделирования угроз информационной безопасности. Разработана общая характеристика правовой модели информационной безопасности.
Ключевые слова: правовое моделирование, информационная безопасность, информационные угрозы.
Summary. The method of legal modeling is a complex method for provision of information security. The studying of information security threats and developing means to prevent them by using the legal model is the possibility of tackling the existing threats, preventing the emergence of new threats. The article introduces the basic procedure for the implementation of the modeling process of information security threats. A general characteristic of the legal model of information security was introduced.
Keywords: legal modeling, information security, information threats.
 
       Постановка проблеми. Розробка дієвого механізму вирішення питань забезпечення інформаційної безпеки за допомогою методу соціально-правового моделювання є комплексною міждисциплінарною проблемою, що синтетично поєднує сфери досліджень як соціально-правових, так і технічних наук. Впровадження досліджень загроз інформаційній безпеці та розробка засобів їх запобігання за допомогою правової моделі інформаційної безпеки значно розширять можливості органів державної влади щодо дотримання правопорядку та забезпечення національної безпеки, а також знизять затрати організаційно- технологічних ресурсів, що надаються для забезпечення інформаційної безпеки.
   Найбільша кількість робіт, присвячених поняттям правового моделювання хронологічно належить до 1980-х рр. Такий інтерес значною мірою було обумовлено інформатизацією науки. Але дослідження виявилися досить рудиментарними, в тому числі і метод моделювання, та перестали бути предметом широкої розробки вченими… 

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання