ЗАБАРА І.М., Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права

УДК 341:316.774

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу категорії “інформація” в науці міжнародного права. Автор досліджує доктринальні підходи до інформації з позиції об’єкта міжнародних правовідносин. Розглядаються теоретичні підходи до розуміння інформації і пов’язаних з нею відносин, як з позицій категорії “благо”, так і з позиції суспільних відносин.
Ключові слова: інформація, об’єкт міжнародних правовідносин, міжнародне право, доктрина, правовідносини.
Аннотация. Статья посвящена анализу категории информации в науке международного права. Автор исследует доктринальные подходы к информации с позиции объекта международных правоотношений. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию информации и связанных с ней отношений как с позиции категории благо, так и с позиции общественных отношений.
Ключевые слова: информация, объект международных правоотношений, международное право, доктрина, правоотношения.
Summary. This article analyzes the categories of information in the science of international law. The author examines the doctrinal approaches to information on the position of the object of international legal relations. Theoretical approaches to understanding of information and attitudes related thereto: both from the standpoint of benefit categories, and from the standpoint of public relations.
Key words: information, the object of international relations, international law, doctrine, legal relationship.
 
  Постановка проблеми. Динамічний та масштабний розвиток міжнародних інформаційних відносин продовжує викликати інтерес представників багатьох наук, в тому числі і науки міжнародного права, до дослідження їх теоретичних і практичних аспектів.
        Виникнення нових відносин викликають необхідність їх всебічного розгляду і аналізу. Разом з тим, поява нових категорій для дослідження не послабила наукового інтересу і до традиційних правових категорій. Такою категорією, покладеною в основу усієї сучасної інформаційної діяльності та інформаційних процесів, які спрямовані на формування та розвиток майбутнього інформаційного суспільства, виступає інформація.
        Поняття “інформація” сприйняте багатьма науками як стрижневе і ключове, тим не менш, залишається одним із найбільш спірних, дискусійних і суперечливих явищ. Породжує дискусію питання і про предметну область цього поняття [1, с. 217]. Ці проблеми продовжують залишатись одними з актуальних і фундаментальних у сучасних умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання