ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією

УДК: 341.232:004

Забара І.М.,
кандидат юридичних наук, кафедра міжнародного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання, пов’язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, а також сучасне міжнародно-правове регулювання обміну інформацією між суб’єктами міжнародного права.
Ключові слова: інформація, міжнародний обмін інформацією, міжнародно-правове регулювання обміну інформацією.
Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные со становлением и развитием международно-правового регулирования обмена информацией. Автор анализирует тенденции в формировании международно-правовых основ обмена информацией, сложившиеся на рубеже 70-80 годов ХХ столетия, а также современное международно-правовое регулирование обмена информацией между субъектами международного права.
Ключевые слова: информация, международный обмен информацией, международно-правовое регулирование обмена информацией.
Summary. This article investigates issues related to the formation and development of international legal regulation of information exchange. The author analyses the trends in the formation of an international legal framework for the exchange of information, developed at the turn of the twentieth century, 70-80 years, as well as contemporary international legal regulation of information exchange between subjects of international law.
Key words: information, international exchange of information, international legal regulation of exchange of information.
 
 
        Постановка проблеми. Важливим аспектом міжнародної інформаційної діяльності суб’єктів міжнародного права є участь у міжнародному інформаційному обміні. Характерні для початкового періоду розвитку спорадичність і епізодичність з часом були змінені на стійкі і тривалі відносини і виокремили обмін інформацією в самостійну сферу соціальних і міжнародних відносин. Це мало наслідком формування спеціальних норм, покликаних регулювати ці відносини. Забезпечення можливості розширення міжнародних обмінів інформацією, заснованих на дотриманні основних принципів міжнародного права, постало першочерговою задачею.
      З часом зміна бачення місця і ролі інформації викликала зміни в міжнародних інформаційних відносинах. І однією з перших, кого вони торкнулися, стала діяльність суб’єктів міжнародного права з міжнародного обміну інформацією. Саме тому особливої актуальності набуває розгляд питань, пов’язаних з міжнародно-правовим регулюванням обміну інформацією, зокрема з позицій як формування міжнародно-правових основ обміну інформацією, так і сучасного бачення розвитку міжнародно-правового регулювання…
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання