ЗОЛОТАР О.О., ТРУБІН І.О., Класифікація загроз інформаційній безпеці

УДК 342.951:004
 
Золотар О.О.,
 
Трубін І.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук,
Науково-дослідний інститут фінансового права
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу наукових поглядів та стану нормативно-правового регулювання класифікації загроз інформаційній безпеці.
Ключові слова: інформаційна безпека, класифікація, загроза інформаційній безпеці.
Аннотация. Статья посвящена анализу научных взглядов и состояния нормативно-правового регулирования классификации угроз информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, классификация, угроза информационной безопасности.
Summary. The article is concerned with analysis of scientific views and the legal regulation of the classification of information security threats.
Keywords: information security, classification, information security threat.
 
     Постановка проблеми. В сучасних умовах розвиток більшості країн світу відбувається під впливом інтеграційних процесів. Якщо в окремих випадках (на рівні окремих країн) спостерігається добровільне об’єднання, то в інших заінтересовані у відповідному процесі держави спонукають до об’єднання шляхом використання спеціальних засобів та проведення відповідних заходів, зокрема і в інформаційній сфері, спрямованих на завдання шкоди для досягнення власних цілей.
          Саме інформаційна сфера є однією з найбільш важливих, і її захист визначається серед пріоритетів державної політики. Необхідність підтримання безпеки схвалена на державному рівні, що пояснює активну діяльність уповноважених органів влади спрямовану на забезпечення інформаційної безпеки відносин, пов’язаних із збиранням, накопиченням, обробкою та передачею інформації.
        Осторонь від цих перетворень не залишається й наука. Вчені досить активно беруть участь у розробці теоретичних положень, що стосуються інформаційної безпеки та можуть бути враховані у процесі прийняття політичних рішень. Предметом наукових дискусій є, як загальні організаційно-правові аспекти інформаційної безпеки, так і спеціальні, до яких можна віднести визначення загроз інформаційній безпеці, їх класифікацію тощо.
       Варто зазначити, що питання пов’язані з темою дослідження, зустрічаються в працях: Берко А., Бодрука О., Бойченко О., Гуцу С., Живко З., Євдоченко Л., Кормича Б., Кузьменко Б., Євдоченко Л., Ліпкана В., Литвиненка О., Логінова А., Макарової М., Марущака А., Максименка Ю., Пилипчука В., Погребняка А. та інших.
Незважаючи на значний рівень наукового осмислення проблем інформаційної безпеки, питання загроз, зокрема їх класифікації, мають дискусійний характер, що й обумовлює актуальність статті. Водночас, теоретичні розробки досліджуваного питання необхідні для формування дієвої системи моніторингу та управління у сфері інформаційної безпеки, а також вдосконалення відповідної нормативно-правової бази…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання