ЄРЕМЕНКО С.А., Правові засади інформаційного забезпечення єдиної державної системи цивільного захисту України (ст. 117-123)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273062

УДК 002.55:355.244.2

Єременко С.А.,
кандидат технічних наук, доцент,
заступник начальника Інституту з навчальної та методичної роботи,
полковник служби цивільного захисту
 
 
Анотація. У статті розкрито основні підходи до розв’язання проблем підвищення ефективності єдиної державної системи цивільного захисту України шляхом інформаційно-правового забезпечення її функціонування. Доведено необхідність вдосконалення механізмів правового регулювання у відповідній сфері.
Ключові слова: єдина державна система цивільного захисту України, правове регулювання, природно-техногенна безпека, цивільний захист, національна безпека.
Summary. The article deals with the basic approaches to the solution of problems of increasing efficiency of the unified State civil protection system of Ukraine by means of information and legal support of its functioning. The author proves the need to improve the mechanisms of legal regulation in  this sphere.
Keywords: unified state system of civil protection of Ukraine, rights, natural-technological security, civil protection, national security.
Аннотация. В статье раскрыты основные подходы к решению проблем повышения эффективности единой государственной системы гражданской защиты Украины путем информационно-правового обеспечения ее функционирования. Доказана необходимость совершенствования механизмов правового регулирования в соответствующей сфере.
Ключевые слова: единая государственная система гражданской защиты Украины, правовое регулирование, природно-техногенная безопасность, гражданская защита, национальная безопасность.
 
 
    Постановка проблеми. Потреба у визначенні інформаційно-правових засад забезпечення Єдиної державної системи цивільного захисту України (далі – ЄДСЦЗ) [1] шляхом дослідження інформаційного законодавства (права), практики його застосування, вирішення проблеми вдосконалення інформаційно-правових норм через призму управлінської діяльності, регулятивної та охоронної функції, захисту інформаційних прав і відносин від протиправних посягань у сфері цивільного захисту обумовлена низкою обставин соціально-політичного, правового та інформаційного характеру. У сучасних умовах особливе значення має здійснення ефективної інформаційної політики під час надзвичайних ситуацій техногенного, соціального та природного характеру.
     Забезпечення національної безпеки є невід’ємною функцією кожної держави, як суспільного утворення, що має гарантувати сприятливі умови для життя і продуктивної діяльності її громадян. Введенням у липні 2013 року в дію Кодексу цивільного захисту України, який регулює в державі відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, законодавчо упорядковано і посилено функції держави щодо забезпечення техногенної та природної безпеки в Україні [2]...